Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
 

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky - MPS

 • Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH), Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku (NRL) je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na organizovanie programov skúšok spôsobilosti/ medzilaboratórnych porovnávaní - príloha na stiahnutie


Základné informácie
- Informácia o spracúvaní osobných údajov k MPS a evidencii
- Prihláška do evidencie PSS
- Informácie pre záujemcov

MPS na rok 2019
- Ročný plán PSS na rok 2019


NázovPrihláškaPokyny Metodika/ odberový harmonogram Rozborový list/identifikačná karta Referenčné hodnotyPoznámka
EditovateľnáLen tlačTlač Edit
MPS - SAA - 4/2019 Stopová anorganická analýza
MPS - ZOV - 4/2019   Základný fyzikálno-chemický rozbor
MPS - RR - 10/2019   Rádiochemický rozbor
MPS - SOA - 10/2019 Stopová organická analýza
MPS - HBR - 4/2019   Hydrobiologický rozbor vody
MPS - MBR - 10/2019 Mikrobiologický rozbor vody
MPS - OPiV - 3/2019   Odber pitnej vody
MPS - OPiV - 5/2019   Odber pitnej vody
MPS - OOV- 10/2019
Odber odpadovej vody

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky

Akékoľvek informácie týkajúce sa MPS faxujte na číslo 02 54 418 047, resp. 02 54 411 941 alebo volajte na telefónne čísla 02 59 344 485, 428 , prípadne mobil 0918 360 169.