Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
 Odborné kurzy\Staršie udalosti

Kurz vodohospodárov I.


Miesto konania: Forma prezentovania on-line v aplikácii WEBEX.

Termín konania kurzu: 25. – 27. 10. 2021


Kontaktná osoba: Mgr. Adriána Kušnier Palugová, Ing. Erika Remešicová, PhD.
e-mail: adriana.palugova@vuvh.sk, erika.remesicova@vuvh.sk
Tel. č.: 02/59 343 340; 02/59 343 360


Účastnícky poplatok: 250,- € žiadame uhradiť do 20. 10. 2021.
Pracovníci rezortu MŽP SR a odborov starostlivosti o ŽP: 200 €
Poplatok zahŕňa účasť na konferencii, náklady spojené s organizáciou kurzu, prednášky a osvedčenie.

Záväznú prihlášku prosíme zaslať do 15. 10. 2021 emailom na jednu z vyššie uvedených emailových adries alebo prípadne poštou na korešpondenčnú adresu:

Mgr. Adriána Kušnier Palugová
Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5
812 49 Bratislava


Detailnejšie informácie o kurze a platbe sú súčasťou priloženej pozvánky.