Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 Odborné kurzy

Kurz vodohospodárov I. stupeň


Termín konania kurzu: 13.  –  17. 5. 2019

Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Palugová ;  Mgr. Eva Speváková, PhD.
e-mail: adriana.palugova@vuvh.skeva.spevakova@vuvh.sk
Tel. č.: 02/59 34 33 40 ;  02/59 34 34 63

Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH Bratislava

Program kurzu:
Kurz je zameraný na získanie komplexných poznatkov o problematike vodného hospodárstva. Predpokladá sa, že účastník má prax vo vodnom hospodárstve, prípadne vodohospodárske alebo prírodovedné vzdelanie, čo však nie je podmienkou. Päťdňový kurz je spojený s exkurziou na významné slovenské vodohospodárske objekty. Na záver Kurzu účastníci získajú potvrdenie o jeho absolvovaní.

Okruh prednesených tém:
  - hydrológia povrchových a podzemných vôd
  - hydraulika vodohospodárskych objektov a zariadení
  - hydrochémia a hydrobiológia vôd
  - čistenie odpadových vôd a kanalizácia
  - úprava vôd a vodovodné siete
  - bilancia kvantity a kvality vôd
  - legislatíva vodného hospodárstva

Účastnícky poplatok: 300,- €
Pracovníci rezortu MŽP SR a odborov starostlivosti o ŽP: 250 €
Úhrada účastníckeho poplatku sa uskutočňuje vopred na účet SVHS.
Účastník pri prezencii predloží potvrdenie o zaplatení poplatku.
Číslo bankového účtu:
IBAN: SK9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Variabilný symbol: 242 001
Konštantný symbol: 0308
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať náhradníka.

Kurz sa bude konať pri minimálnom počte 10 účastníkov.
Ubytovanie, stravovanie a dopravu hradí účastníkovi vysielajúca organizácia. Ubytovanie ani stravu nezabezpečujeme.

Prihláška:
Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie informácie, prosíme zaslať najneskôr do: 12. 4. 2019 na e-mail adriana.palugova@vuvh.sk alebo poštou na uvedenú kontaktnú adresu.