Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
 Odborné kurzy

Kurz vodohospodárov II. stupeňTermín konania kurzu: 24. –  28. 9. 2018
Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Palugová
Tel. č.: 02/59 34 34 39
e-mail:adriana.palugova@vuvh.sk

 

Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH Bratislava

Program kurzu:
Kurz má trvanie päť dní, je spojený s exkurziou na vodohospodárske diela v zahraničí. Kurz je určený na prehlbovanie poznatkov z vybraných oblastí vodného hospodárstva, pričom sa predpokladá, že účastník má viacročnú prax a odborné vzdelanie vo vodnom hospodárstve alebo absolvoval I. stupeň kurzu vodohospodárov. Po ukončení kurzu účastník získa potvrdenie o absolvovaní kurzu. Po vypracovaní práce, ktorá rieši vybraný problém vysielajúcej organizácie a po jej obhájení pred komisiou menovanou MŽP SR, získa účastník „Osvedčenie vodohospodára“.


 Okruh výberových oblastí:
- technologické postupy pri úprave a čistení vôd
- meranie množstiev vody, indikácie porúch, využívanie vôd
- hydrológia a hydraulika technologických zariadení
- kanalizačné siete, stupne ČOV
- Zákony o vodovodoch a kanalizáciách, Vodný zákon

Účastnícky poplatok: 350 €,pracovníci rezortu MŽP SR, odborov starostlivosti o ŽP: 280 €
Úhrada účastníckeho poplatku sa uskutočňuje vopred na účet SVHS .
Účastník pri prezentácii predloží potvrdenie o zaplatení poplatku.
Číslo bankového účtu: 11466172/0900
IBAN: SK 9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Variabilný symbol: 242 012
Konštantný symbol: 0308
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať náhradníka.

Kurz sa bude konať pri minimálnom počte 10 účastníkov.
Ubytovanie, stravovanie a dopravu hradí účastníkovi vysielajúca organizácia. Ubytovanie ani stravu nezabezpečujeme. 

Prihláška:
Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie informácie, prosíme zaslať najneskôr do 24. 8. 2018 na uvedenú kontaktnú adresu.