Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 Odborné kurzy

Kurz vodohospodárov II. stupeň


Termín konania kurzu: 23.  –  27. 9. 2019

Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Palugová ;  Mgr. Eva Speváková, PhD.
e-mail: adriana.palugova@vuvh.skeva.spevakova@vuvh.sk
Tel. č.: 02/59 34 33 40 ;  02/59 34 34 63

Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH Bratislava

Program kurzu:
Kurz je určený na prehlbovanie poznatkov z vybraných oblastí vodného hospodárstva, pričom sa predpokladá, že účastník má viacročnú prax a odborné vzdelanie vo vodnom hospodárstve alebo absolvoval I. stupeň kurzu vodohospodárov. Kurz má trvanie päť dní, je spojený s exkurziou na vodohospodárske diela v zahraničí. Po ukončení kurzu účastník získa potvrdenie o absolvovaní kurzu. Po vypracovaní práce, ktorá rieši vybraný problém vysielajúcej organizácie a po jej obhájení pred komisiou menovanou MŽP SR, získa účastník „Osvedčenie vodohospodára“.

Okruh výberových oblastí:
  - technologické postupy pri úprave a čistení vôd
  - meranie množstiev vody, indikácie porúch, využívanie vôd
  - hydrológia a hydraulika technologických zariadení
  - kanalizačné siete, stupne ČOV
  - Zákony o vodovodoch a kanalizáciách, Vodný zákon

Účastnícky poplatok: 350,- €
Pracovníci rezortu MŽP SR a odborov starostlivosti o ŽP: 280 €
Úhrada účastníckeho poplatku sa uskutočňuje vopred na účet SVHS.
Účastník pri prezencii predloží potvrdenie o zaplatení poplatku.
Číslo bankového účtu:
IBAN: SK9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Variabilný symbol: 242 002
Konštantný symbol: 0308
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať náhradníka.

Kurz sa bude konať pri minimálnom počte 10 účastníkov.
Ubytovanie, stravovanie a dopravu hradí účastníkovi vysielajúca organizácia. Ubytovanie ani stravu nezabezpečujeme.

Prihláška:
Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie informácie, prosíme zaslať najneskôr do: 23. 8. 2019 na e-mail adriana.palugova@vuvh.sk alebo poštou na uvedenú kontaktnú adresu.