Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
 Odborné kurzy

Kurz vzorkovania pitnej vody

Termín konania kurzu: 11. 1. 2018
Kontaktná osoba: RNDr. Miloslava Prokšová, CSc.
Tel. č.: 02/59 34 34 01
e-mail: proksova@vuvh.sk

Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH Bratislava


Program kurzu:
Kurz bude trvať 1 deň a je určený pre zamestnancov vodárenských spoločností, podnikov povodí a ostatných pracovníkov zaoberajúcich sa kvalitou a ochranou životného prostredia. Kurz bude zameraný na techniky odberu pitnej vody s možnosťou praktického odskúšania odberu vzoriek pre vybrané ukazovatele. Absolventi získajú osvedčenie o účasti na kurze vzorkovania v príslušných oblastiach.

Okruh prednesených tém:
- Odber vzoriek pitných vôd

Účastnícky poplatok: 100 €
Úhrada účastníckeho poplatku sa uskutočňuje vopred na účet SVHS.
Účastník pri prezentácii predloží potvrdenie o zaplatení finančnej čiastky.
Číslo bankového účtu: 11466172/0900
IBAN: SK 9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Variabilný symbol: 11012018
Konštantný symbol: 0308
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať náhradníka.

Kurz sa bude konať pri minimálnom počte 10 účastníkov, počet účastníkov je obmedzený na 24 vzhľadom na kapacitu pri praktickom testovaní odberu.
Ubytovanie, stravovanie a dopravu hradí účastníkovi vysielajúca organizácia formou cestovného príkazu. Ubytovanie ani stravu nezabezpečujeme. V prípade potreby ubytovania odporúčame hotel Družba, Botanická 25, tel. č. 02/654 200 65.

Prihláška:
Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie informácie, prosíme zaslať najneskôr do: 15. 12. 2017na uvedenú kontaktnú adresu