Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 Odborné kurzy

Kurz vzorkovania pitnej vody

Termín konania kurzu: 5. 3. 2019
Kontaktná osoba: RNDr. Miloslava Prokšová, CSc.
Tel. č.: 02/59 34 34 01
e-mail: miloslava.proksova@vuvh.sk

Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH Bratislava


Program kurzu:
Kurz bude trvať 1 deň a je určený pre zamestnancov vodárenských spoločností, podnikov povodí, úradov verejného zdravotníctva a ostatných pracovníkov zaoberajúcich sa kvalitou a ochranou životného prostredia. Kurz bude zameraný na techniky odberu pitnej vody s praktickou ukážkou odberu vzoriek pre vybrané ukazovatele. Absolventi získajú osvedčenie o účasti na kurze vzorkovania v príslušných oblastiach.

Okruh prednesených tém:
- Odber vzoriek pitných vôd

Účastnícky poplatok: 100 €
Úhrada účastníckeho poplatku sa uskutočňuje vopred na účet SVHS.
Účastník pri prezentácii predloží potvrdenie o zaplatení finančnej čiastky.
Číslo bankového účtu: 11466172/0900
IBAN: SK 9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Variabilný symbol: 5032019
Konštantný symbol: 0308
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať náhradníka.

Kurz sa bude konať pri minimálnom počte 10 účastníkov.
Ubytovanie, stravovanie a dopravu hradí účastníkovi vysielajúca organizácia formou cestovného príkazu. Ubytovanie ani stravu nezabezpečujeme. V prípade potreby ubytovania odporúčame hotel Družba, Botanická 25, tel. č. 02/654 200 65.

Prihláška:
Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie informácie, prosíme zaslať najneskôr do: 15. 2. 2019 na uvedenú kontaktnú adresu