Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 Odborné kurzy\Staršie udalosti

Mikrobiologický kurz - základy mikrobiológie v laboratóriu

Termín konania kurzu: 30. - 31. mája 2018
Kontaktná osoba: RNDr. Miloslava Prokšová, CSc.
Tel. č. 02/59 343 401
e-mail: miloslava.proksova@vuvh.sk

Program kurzu:
Kurz bude pozostávať z teoretickej časti, kde budú prednesené prednášky na témy
• Zásady aseptickej práce (spôsoby dezinfekcie a sterilizácie)
• Príprava kultivačných médií
• Príprava vzorky pre mikrobiologickú analýzu
• Základné spôsoby očkovania v mikrobiológii
• Potvrdzovanie a počítanie cieľových mikroorganizmov
• Vyjadrenie výsledkov
• Likvidácia biologického materiálu


Počas kurzu budú predvedené praktické ukážky v laboratóriu spojené s možnosťou odskúšať si vybrané techniky práce v mikrobiologickom laboratóriu.

Prihláška vo formáte docx
Prihláška vo formáte pdf