Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 Odborné kurzy\Staršie udalosti

Mikrobiologický kurz 2017

Termín konania kurzu: 22. 6. 2017
Kontaktná osoba: RNDr. Miloslava Prokšová, CSc.
Tel. č. 02/59 343 401
e-mail: miloslava.proksova@vuvh.sk
Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH Bratislava

Program kurzu:
• Aktuálne informácie v oblasti legislatívy vodohospodárskej praxe (revízia smernice pre kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu a jej zapracovanie do národnej legislatívy)
• Overenie potvrdzovania Clostridium perfringens podľa STN EN ISO 14189
• “Pipetovanie pod kontrolou”
• Overovanie sterilizácie médií pomocou mikrovlnnej energie (Microjet)


Účastnícky poplatok: 30,- €, úhrada účastníckeho poplatku sa uskutočňuje vopred na účet SVHS do 31.5.2017. Účastník pri prezentácii predloží potvrdenie o zaplatení poplatku.
IBAN: SK 9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Variabilný symbol: 22062017
Konštantný symbol: 0308
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať náhradníka.

Prihláška:
Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie informácie, prosíme zaslať najneskôr do 31. 5. 2017 na uvedenú kontaktnú adresu.