Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 Odborné kurzy\Staršie udalosti

Kurz pre hydrobiológov – Analýza mnohorozmerných biologických dát v programe CANOCO 5


Termín konania:
16. – 17. február 2017 (štvrtok – piatok)

Miesto konania:
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, Bratislava

Kontaktné osoby:
RNDr. Emília Mišíková Elexová, PhD.
Tel. č. 02/59343 425
Email: elexova@vuvh.sk

Mgr. Zuzana Vráblová
Tel. č. 02/59343 415 (425)
Email: vrablova@vuvh.sk

Rámcový program:
16. 2. 2017 – teoretická časť:
10:00 – 12:30 Úvod do gradientových metód, metódy nepriamych gradientových analýz (PCA, PcoA, CA)
13:30 – 16:00 Metódy priamych gradientových analýz (RDA, CCA, DA)

17. 2. 2017 – praktická časť:
9:00 – 12:30   Riešenie názorných príkladov a komentár výstupov v CANOCO 5 (nepriame gradientové analýzy)  
13:30 – 16:00 Riešenie názorných príkladov a komentár výstupov v CANOCO 5 (priame gradientové analýzy)  
                          
Lektor:
RNDr. Pavel Beracko, PhD. (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Praktická časť sa uskutoční formou analýzy účastníkmi poskytnutých dát na niekoľkých príkladoch. Priebeh analýzy bude prezentovaný na veľkoplošnom plátne priamo z PC pomocou dataprojektora.

Účastníci kurzu majú možnosť odskúšať si možnosti analýz na pripravených súboroch vlastných dát.

Organizačné pokyny:
Účastnícky poplatok: 100,- €; členovia SLS 80,- €; študenti 50,- € (poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou kurzu, občerstvenie, pdf manuál)

Fakturačný subjekt:
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava
IČO: 30807662, DIČ: 2021457570

Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 31. 1. 2017 prevodným príkazom na účet SVHS pri VÚVH:
variabilný symbol:    16022017
konštantný symbol: 0308
IBAN:                      SK9209000000000011466172
BIC-SWIFT kód:     GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

SVHS  nie je platcom DPH.

Do správy pre príjemcu uveďte názov, sídlo organizácie a mená účastníkov, za ktorých sa vykonáva platba.

Pri platbe zo zahraničia všetky bankové poplatky hradí príkazca. Použite príkaz „OUR“, aby vložné bolo uhradené na účet organizátora v plnej výške. Prípadné nedoplatky budeme musieť dofaktúrovať.

Fakturačný subjekt:
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava
IČO: 30807662, DIČ: 2021457570

V prípade neúčasti na kurze sa vložné nevracia, možné je vyslať náhradníka.

Záväznú prihlášku prosíme zaslať  do 31. 1. 2017  na korešpondenčnú adresu:
RNDr. Emília Mišíková Elexová, PhD., Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
alebo e-mailom na kontaktné adresy: elexova@vuvh.sk; vrablova@vuvh.sk

Pozvánka a prihláška.