Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 
 Odborné kurzy

DETERMINAČNÝ KURZ PRE HYDROBIOLÓGOV – MÄKKÝŠE (MOLLUSCA)


Termín konania:
25. – 26. 10. 2017 (streda - štvrtok)

Miesto konania:
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 7, Bratislava, Nová budova – zasadacia miestnosť (prízemie)

Kontaktné osoby:
Mgr. Margita Lešťáková, PhD.
Tel. č. 02/59343 415 (425)
Email: margita.lestakova@vuvh.sk

Mgr. Zuzana Vráblová
Tel.č. 02/59343 415 (425)
Email: zuzana.vrablova@vuvh.sk

Registrácia účastníkov: 25. 10. 2017 (streda) od 9:00 – 10:00

Rámcový program:
25. 10. 2017
 - teoretická časť:  10:00 – 12:30 Morfológia a ekológia mäkkýšov
 - praktická časť:    13:30 – 16:00 Determinačné znaky ulitníkov s odkazom na tézy determinačného
                                                      kľúča, ukážky determinácie

26. 10. 2017
 – praktická časť:   9:00 – 12:30 Determinačné znaky ulitníkov s odkazom na tézy determinačného
                                                   kľúča,ukážky determinácie
                             13:30 – 16:00 Determinácia vlastného materiálu, konzultácie

Praktická časť sa uskutoční formou premietania mikroskopického obrazu na plátno pomocou mikroskopickej techniky pripojenej na kameru.

Lektori:
Ing. Tomáš Čejka, PhD. (Botanický ústav CBRB)

Organizačné pokyny:
Účastnícky poplatok:130 €; členovia SLS 90 €; študenti 50 € (poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou kurzu, občerstvenie, determinačný kľúč)
Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 6. 10. 2017 prevodným príkazom na účet SVHS pri VÚVH:

Variabilný symbol: 25102016
Konštantný symbol: 0308
IBAN: SK9209000000000011466172
BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Do správy pre príjemcu uveďte názov, sídlo organizácie a mená účastníkov, za ktorých sa vykonáva platba.
Pri platbe zo zahraničia všetky bankové poplatky hradí príkazca. Použite príkaz „OUR“
, aby vložné bolo uhradené na účet organizátora v plnej výške. Prípadné nedoplatky budeme musieť dofakturovať.
V prípade neúčasti na kurze sa vložné nevracia, možné je vyslať náhradníka.

Fakturačný subjekt:
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava
IČO: 30807662, DIČ: 2021457570

SVHS nie je platcom DPH.

Záväznú prihlášku prosíme zaslať do 6. 10. 2017 na adresu:
Mgr. Margita Lešťáková,PhD., Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava,
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
Alebo e-mailom na kontaktné osoby.

Detailnejšie informácie o kurze ako aj prihláška sú súčasťou priloženej pozvánky.