Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

Mapy

Naša organizácia poskytuje komplexné služby a servis v oblasti tvorby a poskytovania digitálnych (GIS) alebo analógových (tlačených) mapových služieb.

Vodohospodárska mapa SR
Vodohospodársku mapu SR v mierke 1: 50 000 je možné zakúpiť v Mapovej službe VÚVH. Územie SR je pokryté prostredníctvom 134 mapových listov (aktuálna mapka). 

Mapy je možné si objednať iba e-mailom na adrese  vladimira.velegova@vuvh.sk.  Do objednávky treba uviesť fakturačné údaje. Ak si prajete doručiť mapy slovenskou poštou treba uviesť adresu doručenia. Pre už objednané mapy si môžete prísť aj osobne v čase od 9,00- 11,30. Bližšie informácie získate na tel. č. 02/59 343 376 alebo e-mailom vladimira.velegova@vuvh.sk.
Za zakúpenie máp je možné zaplatiť len bezhotovostným prevodom.

Digitálna kartografia
V súvislosti s rastúcim záujmom o geopriestorové údaje pristúpil VÚVH v rámci dlhodobej stratégie rozvoja k ucelenej koncepcii zhromažďovania a sprístupnenia vybraných priestorových údajov. Do tejto koncepcie spadá aj tvorba a sprístupnenie údajov.
VÚVH je prispievateľom do Registra priestorových informácií, ktorý je budovaný v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy ako základný register štátu.

INSPIRE Prioritné datasety
Vzhľadom na súčasný stav implementácie Smernice INSPIRE (2007/2/ES) vybrala Európska komisia Monitoring a podávanie správ (reporting) za oblasť environmentálnej legislatívy ako prioritný prípad použitia súborov priestorových údajov pre tvorbu prvej sady paneurópskych informačných produktov. Postupne tak budú v stave „tak ako sú“ („as-is“) publikované všetky priestorové údaje reportované na Európsku komisiu za VÚVH. Kompletný aktuálny zoznam INSPIRE Prioritných datasetov ako i ďalšie súvisiace informácie nájdete na tejto stránke