Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
Zrušenie kurzov a odborných podujatí v roku 2020
Z dôvodu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (COVID-19) a v zmysle príkazu generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 1. júna 2020 č. 3/2020-1.2 sa rušia všetky odborné akcie (kurzy, semináre a konferencie), ktoré sa mali konať v druhom polroku 2020 pod gesciou VÚVH a SVHS.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,28.8.2020 9:08:25
Dunaj a krajina okolo neho – impulz pre dialóg
Nadácia Ekopolis a ŠOP SR – Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy – zorganizovali 2. júla 2020 prednáškový blok spojený s exkurziou do ramennej sústavy Dunaja.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,9.7.2020 15:36:36
Ďalšie stretnutie Riadiaceho výboru projektu DEEPWATER CE prebehne online 3. - 4. júna 2020
Zmena klímy, okrem iného prináša aj neustály pokles zásob kvalitných vodných zdrojov spojených s obdobiami sucha. Na druhej strane pribúda čoraz viac období s intenzívnymi zrážkami prinášajúcimi nárazovo veľké množstvo vody, ktoré však v krajine nezadržiavame. Ide pritom o celosvetový problém.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,3.6.2020 10:04:40
Pozvánka do národ. diskusného fóra DEEPWATER-CE
Výskumný ústav vodného hospodárstva je jedným z partnerov medzinárodného projektu DEEPWATER-CE financovaného z Interreg Central Europe, ktorého súčasťou je vytvorenie národného „Virtual Square“ v rámci platformy LinkedIn.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,3.6.2020 9:46:27
Výskumný ústav vodného hospodárstva organizuje dňa 27. mája 2020 o 10.00 hod. Verejný odpočet činností za rok 2019.

Verejný odpočet sa bude konať v zasadacej miestnosti na 5. poschodí v budove Výskumného ústavu vodného hospodárstva na adrese:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, Bratislava.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,13.5.2020 14:53:27
Hydrotechnické laboratóriá Výskumného ústavu vodného hospodárstva prešli zmenou
Počas jarného obdobia minulého roka prebehla vo VÚVH rekonštrukcia hydraulických laboratórií.
Financovaná bola v rámci projektu „DREAM SK-AT Výskum a manažment rieky Dunaj na Slovensku a v Rakúsku“ z programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Jednou z prioritných osí programu Interreg V-A je prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu a podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií, vytváranie prepojení a synergií medzi firmami, centrami výskumu a vývoja a akademickým prostredím.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,28.2.2020 9:17:24
WE PASS Projekt – prvý workshop zainteresovaných strán
Dňa 12.12.2019 sa vo Viedni konal 1. workshop zainteresovaných strán projektu We Pass zameraný na migračné druhy rýb. Zástupkyne koordinačného tímu Prioritnej oblasti 4 Dunajskej stratégie, Alena Kurecová a Andrea Vranovská sa zúčastnili tejto udalosti. Cieľom projektu We Pass je zabezpečenie migrácie a ochrany rýb, najmä jeseterových druhov, v oblasti Železných vrát (priehrada a elektráreň na Dunaji medzi Srbskom a Rumunskom).
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.12.2019 12:08:06
MORPHEUS Projekt – Záverečná konferencia
Dňa 10.12.2019 sa v Lunde, Švédsko, konala záverečná konferencia projektu MORPHEUS. V rámci spolupráce s makroregionálnou stratégiou pre Baltský región a získavania skúseností o problematike výskytu a odstraňovania farmaceutík z vôd sa konferencie zúčastnila aj zástupkyňa koordinačného tímu Prioritnej oblasti 4 Dunajskej stratégie, Andrea Vranovská.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.12.2019 12:04:44
Stránka z 11NASLEDUJÚCA STRANA »