Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
Začiatok prieskumných prác v pilotnom území v rámci projektu DEEPWATER CE
Úbytok zdrojov pitnej vody je obrovský problém takmer všade na svete. Klimatická zmena sa prejavuje výskytom suchých období a období s intenzívnymi zrážkami spôsobujúcimi suchá a povodne, ktoré majú negatívny dopad na ekonomiku a kvalitu života. Napriek tomu, že existujú systémy na riadenie povodňových stavov, väčšina vôd rýchlo z územia odtečie do mora a v krajine následne chýba. Preto je projekt zameraný na zadržanie vody v krajine umelo riadenou infiltráciou povrchových vôd do podzemných a tým nadlepšovanie zásob podzemných vôd. Jednoducho povedané, zámer projektu spočíva v racionálnom prístupe k bilancii vodných zdrojov a tokov tak, aby sme ich mohli využívať v čase potreby na pitné účely alebo zavlažovanie.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,22.9.2020 21:20:03
Dunaj a krajina okolo neho – impulz pre dialóg
Nadácia Ekopolis a ŠOP SR – Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy – zorganizovali 2. júla 2020 prednáškový blok spojený s exkurziou do ramennej sústavy Dunaja.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,9.7.2020 15:36:36
Ďalšie stretnutie Riadiaceho výboru projektu DEEPWATER CE prebehne online 3. - 4. júna 2020
Zmena klímy, okrem iného prináša aj neustály pokles zásob kvalitných vodných zdrojov spojených s obdobiami sucha. Na druhej strane pribúda čoraz viac období s intenzívnymi zrážkami prinášajúcimi nárazovo veľké množstvo vody, ktoré však v krajine nezadržiavame. Ide pritom o celosvetový problém.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,3.6.2020 10:04:40
Pozvánka do národ. diskusného fóra DEEPWATER-CE
Výskumný ústav vodného hospodárstva je jedným z partnerov medzinárodného projektu DEEPWATER-CE financovaného z Interreg Central Europe, ktorého súčasťou je vytvorenie národného „Virtual Square“ v rámci platformy LinkedIn.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,3.6.2020 9:46:27
Výskumný ústav vodného hospodárstva organizuje dňa 27. mája 2020 o 10.00 hod. Verejný odpočet činností za rok 2019.

Verejný odpočet sa bude konať v zasadacej miestnosti na 5. poschodí v budove Výskumného ústavu vodného hospodárstva na adrese:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, Bratislava.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,13.5.2020 14:53:27
Hydrotechnické laboratóriá Výskumného ústavu vodného hospodárstva prešli zmenou
Počas jarného obdobia minulého roka prebehla vo VÚVH rekonštrukcia hydraulických laboratórií.
Financovaná bola v rámci projektu „DREAM SK-AT Výskum a manažment rieky Dunaj na Slovensku a v Rakúsku“ z programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Jednou z prioritných osí programu Interreg V-A je prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu a podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií, vytváranie prepojení a synergií medzi firmami, centrami výskumu a vývoja a akademickým prostredím.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,28.2.2020 9:17:24
WE PASS Projekt – prvý workshop zainteresovaných strán
Dňa 12.12.2019 sa vo Viedni konal 1. workshop zainteresovaných strán projektu We Pass zameraný na migračné druhy rýb. Zástupkyne koordinačného tímu Prioritnej oblasti 4 Dunajskej stratégie, Alena Kurecová a Andrea Vranovská sa zúčastnili tejto udalosti. Cieľom projektu We Pass je zabezpečenie migrácie a ochrany rýb, najmä jeseterových druhov, v oblasti Železných vrát (priehrada a elektráreň na Dunaji medzi Srbskom a Rumunskom).
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.12.2019 12:08:06
MORPHEUS Projekt – Záverečná konferencia
Dňa 10.12.2019 sa v Lunde, Švédsko, konala záverečná konferencia projektu MORPHEUS. V rámci spolupráce s makroregionálnou stratégiou pre Baltský región a získavania skúseností o problematike výskytu a odstraňovania farmaceutík z vôd sa konferencie zúčastnila aj zástupkyňa koordinačného tímu Prioritnej oblasti 4 Dunajskej stratégie, Andrea Vranovská.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.12.2019 12:04:44
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 12NASLEDUJÚCA STRANA »