Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
VÚVH je súčasťou projektu obnovy hniezdnych podmienok umožňujúcich návrat ohrozených druhov vtákov
Projekt LIFE Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého je zameraný na sprírodnenie brehov vodných útvarov a obnovy hniezdnych biotopov týchto ohrozených druhov vtákov. Počas jari tohto roku ochranári v spolupráci s vodohospodármi obnovili 420 m brehov Dunaja. Vďaka vytvoreniu vhodných hniezdnych podmienok a vodnej dynamiky formujúcej riečny breh sa tu už niekoľko týždňov po dokončení prác zahniezdila kolónia brehúľ hnedých.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,18.6.2021 10:07:00
Umelecká súťaž v rámci Svetového dňa vody – víťazi 10-teho ročníka
Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorým je 22. marec, bol v roku 2021 vyhlásený 10. ročník Výtvarnej súťaže študentov stredných umeleckých škôl na Slovensku. Mottom tohtoročného Svetového dňa vody bolo Ocenenie vody, čo bolo zároveň témou a zadaním pre mladých umelcov.
Vybranou technikou bola fotografia a fotografická koláž.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,11.4.2021 10:58:38
Ako si vážime vodu?
22. marec – Svetový deň vody bol ustanovený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov v roku 1993 so zámerom vyzdvihnúť dôležitosť vody. Cieľom Svetového dňa vody je upozorniť na fakt, že 2,2 miliardy ľudí nemá prístup k čistej vode. Poukazuje tiež na aktivity, ktoré smerujú k znižovaniu dôsledkov globálnej vodnej krízy. Zároveň podporuje dosiahnutie Cieľa udržateľného rozvoja – SDG 6, a tým je voda pre všetkých do roku 2030.
Koordinátorom aktivít súvisiacich s oslavou vody je UN Water, ktoré každý rok vyhlasuje tému – pre rok 2021 je ňou „Vážiť si vodu“.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.3.2021 19:24:52
DEEPWATER-CE tretí koordinačný míting
Aktivity projektu DEEPWATER CE sú orientované na jednu z možností ako riešiť adaptáciu na klimatické extrémy spôsobené zmenou klímy, a tou je riadené dopĺňanie zásob podzemných vôd. Práve zadržiavanie vody v krajine, čo umožní jej následné vsakovania do podzemných horizontov sa javí ako jedno z najúčinnejších adaptačných opatrení na extrémne udalosti, či sa jedná o povodne alebo o obdobia sucha.

Tretie koordinačné stretnutie partnerov projektu DEEPWATER-CE sa konalo online 25. – 26. novembra 2020. Stretnutia sa zúčastnilo 25 účastníkov z piatich krajín, a to z Maďarska, Chorvátska, Poľska, Nemecka a Slovenska.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,3.12.2020 12:41:14
Víťazi výtvarnej súťaže k Svetovému dňu vody 2020
Deviaty ročník výtvarnej súťaže vyhlásenej pri príležitosti Svetového dňa vody prebehol tento rok netradične. Vzhľadom na opatrenia súvisiace s vírusovým ochorením COVID 19 sme vyhodnotenie súťaže presunuli na jeseň.

Pre pripomenutie mottom tohtoročného svetového dňa vody bola Voda a zmena klímy – ich neoddeliteľné prepojenie, čo bolo zároveň aj témou pre inšpiráciu mladých umelcov. Vybranou technikou bola maľba (akryl, olej, akvarel, koláž).
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,1.10.2020 13:10:18
Začiatok prieskumných prác v pilotnom území v rámci projektu DEEPWATER CE
Úbytok zdrojov pitnej vody je obrovský problém takmer všade na svete. Klimatická zmena sa prejavuje výskytom suchých období a období s intenzívnymi zrážkami spôsobujúcimi suchá a povodne, ktoré majú negatívny dopad na ekonomiku a kvalitu života. Napriek tomu, že existujú systémy na riadenie povodňových stavov, väčšina vôd rýchlo z územia odtečie do mora a v krajine následne chýba. Preto je projekt zameraný na zadržanie vody v krajine umelo riadenou infiltráciou povrchových vôd do podzemných a tým nadlepšovanie zásob podzemných vôd. Jednoducho povedané, zámer projektu spočíva v racionálnom prístupe k bilancii vodných zdrojov a tokov tak, aby sme ich mohli využívať v čase potreby na pitné účely alebo zavlažovanie.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,22.9.2020 21:20:03
Dunaj a krajina okolo neho – impulz pre dialóg
Nadácia Ekopolis a ŠOP SR – Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy – zorganizovali 2. júla 2020 prednáškový blok spojený s exkurziou do ramennej sústavy Dunaja.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,9.7.2020 15:36:36
Ďalšie stretnutie Riadiaceho výboru projektu DEEPWATER CE prebehne online 3. - 4. júna 2020
Zmena klímy, okrem iného prináša aj neustály pokles zásob kvalitných vodných zdrojov spojených s obdobiami sucha. Na druhej strane pribúda čoraz viac období s intenzívnymi zrážkami prinášajúcimi nárazovo veľké množstvo vody, ktoré však v krajine nezadržiavame. Ide pritom o celosvetový problém.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,3.6.2020 10:04:40
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 13NASLEDUJÚCA STRANA »