Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
Pozvánka do národ. diskusného fóra DEEPWATER-CE
Výskumný ústav vodného hospodárstva je jedným z partnerov medzinárodného projektu DEEPWATER-CE financovaného z Interreg Central Europe, ktorého súčasťou je vytvorenie národného „Virtual Square“ v rámci platformy LinkedIn.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,3.6.2020 9:46:27
Výskumný ústav vodného hospodárstva organizuje dňa 27. mája 2020 o 10.00 hod. Verejný odpočet činností za rok 2019.

Verejný odpočet sa bude konať v zasadacej miestnosti na 5. poschodí v budove Výskumného ústavu vodného hospodárstva na adrese:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, Bratislava.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,13.5.2020 14:53:27
Hydrotechnické laboratóriá Výskumného ústavu vodného hospodárstva prešli zmenou
Počas jarného obdobia minulého roka prebehla vo VÚVH rekonštrukcia hydraulických laboratórií.
Financovaná bola v rámci projektu „DREAM SK-AT Výskum a manažment rieky Dunaj na Slovensku a v Rakúsku“ z programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Jednou z prioritných osí programu Interreg V-A je prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu a podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií, vytváranie prepojení a synergií medzi firmami, centrami výskumu a vývoja a akademickým prostredím.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,28.2.2020 9:17:24
WE PASS Projekt – prvý workshop zainteresovaných strán
Dňa 12.12.2019 sa vo Viedni konal 1. workshop zainteresovaných strán projektu We Pass zameraný na migračné druhy rýb. Zástupkyne koordinačného tímu Prioritnej oblasti 4 Dunajskej stratégie, Alena Kurecová a Andrea Vranovská sa zúčastnili tejto udalosti. Cieľom projektu We Pass je zabezpečenie migrácie a ochrany rýb, najmä jeseterových druhov, v oblasti Železných vrát (priehrada a elektráreň na Dunaji medzi Srbskom a Rumunskom).
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.12.2019 12:08:06
MORPHEUS Projekt – Záverečná konferencia
Dňa 10.12.2019 sa v Lunde, Švédsko, konala záverečná konferencia projektu MORPHEUS. V rámci spolupráce s makroregionálnou stratégiou pre Baltský región a získavania skúseností o problematike výskytu a odstraňovania farmaceutík z vôd sa konferencie zúčastnila aj zástupkyňa koordinačného tímu Prioritnej oblasti 4 Dunajskej stratégie, Andrea Vranovská.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.12.2019 12:04:44
Záhrebský workshop Dunajskej stratégie
Dunajský strategický bod v spolupráci s chorvátskym predsedníctvom EUSDR zorganizovali v dňoch 5 - 6. 12. 2019 v Záhrebe komunikačný workshop, na ktorom sa zúčastnil aj tím Prioritnej oblasti 4 za Slovensko zastúpený A. Kurecovou a D. Vrablíkovou z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.12.2019 11:52:09
Úspešné ukončenie projektu Kľúčovského ramena
26. novembra 2019 bolo oficiálne odovzdané dielo spriechodnenia Kľúčovského ramena, na ktorom sa v mene Výskumného ústavu vodného hospodárstva zúčastnili jeho generálna riaditeľka Ľ. Kopčová a K. Holubová vedúca Oddelenia hydrológie a riečnej morfológie.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,17.12.2019 9:36:34

Pamätný list pri príležitosti stého výročia Štátnej ochrany prírody na Slovensku si počas slávnostného podujatia konajúceho sa v Banskej Bystrici 15. októbra 2019 v mene Výskumného ústavu vodného hospodárstva prevzala jeho generálna riaditeľka Ľubica Kopčová.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,23.10.2019 12:45:26
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 13NASLEDUJÚCA STRANA »