Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
Oslava Svetového dňa vody
V hoteli Pod lipou v Modre sa dňa 21. marca 2019 konalo slávnostne stretnutie vodohospodárov, nad ktorým prevzal záštitu podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos.
Podujatie organizovalo Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku spoločne s Asociáciou vodárenských spoločností pri príležitosti osláv Svetového dňa vody.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,22.3.2019 13:58:58
Svetový deň vody tentoraz trochu netradične
Pri príležitosti oslavy Svetového dňa vody odznel z úst generálnej riaditeľky VÚVH Ľubice Kopčovej netradičný príhovor zohľadňujúci tohtoročnú tému Voda pre všetkých aj vďaka autorovi básne, ktorým je náš kolega Radoslav Bujnovský. 

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,22.3.2019 13:38:11
Svetový deň vody 2019
Zámerom tohtoročnej témy Svetového dňa vody „Leaving no one behind“ je poukázať na fakt, že právo na vodu má každý a vychádza z prísľubu Agendy pre udržateľný rozvoj 2030, konkrétne z Cieľa 6: Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,5.3.2019 13:41:57
Trilaterálne stretnutie Prioritnej oblasti 4 Dunajskej stratégie (PO4 EUSDR) a Medzinárodnej komisie pre ochranu rieky Dunaj (ICPDR)
Dňa 19. 2. 2019 sa vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave konalo stretnutie zástupcov koordinátorov PO4 EUSDR za Slovensko, Maďarsko a zástupcov ICPDR zamerané na vzájomné informovanie sa o aktivitách a plánoch na rok 2019.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,22.2.2019 15:32:28
Workshop Danube Floodplain
 Nemeckí, českí a slovenskí partneri projektu DANUBE FLOODPLAIN  sa dňa 31.1.2019 zúčastnili jednodňového stretnutia zainteresovaných subjektov, spojeného s workshopom zameraným na ekosystémové služby. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,12.2.2019 17:29:55
Technická asistencia pri implementácií požiadaviek smernice 91/271/EEC samospráv v Moldavsku
V dňoch 21. – 22.11.2018 sa uskutočnili dva záverečné workshopy v Moldavsku – v Kišiňove a v Stefan Vode, na ktorých boli prezentované výsledky projektu „Technická asistencia pri implementácií požiadaviek smernice 91/271/EEC samospráv v Moldavsku“.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,10.12.2018 9:48:38
Polstoročnica konferencie Vodohospodári v priemysle
Konferencia Vodohospodári v priemysle, ktorá tento rok oslávila svoje 50-te výročie sa niesla nielen v duchu profesionálnom, ale i slávnostnom. Zúčastnili sa na nej významne osobnosti a odborníci v oblasti vodného hospodárstva. Konala sa 12. – 14. 11. 2018 vo Vyhniach a nezaobišla sa bez udeľovania ocenení

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.11.2018 13:27:09
Posudzovanie Slovenskej národnej akreditačnej služby v NRL
V dňoch 6. - 7. 11. a 12. 11. 2018 sa uskutočnilo posudzovanie činnosti Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku (NRL) v oblasti organizovania programov skúšok spôsobilosti (PSS, PT). Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) posudzovala kompetentnosť plnenia požiadaviek NRL v súlade ISO/IEC 17043:2010.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.11.2018 13:11:23
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 11NASLEDUJÚCA STRANA »