Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd 2019
V dňoch 15. – 17. októbra 2019 sa v Podbanskom konala jedenásta bienálna konferencia Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. V prekrásnom tatranskom prostredí sa strelo vyše 280 odborníkov z radov prevádzkovateľov verejných kanalizácií, orgánov štátnej správy, vedeckých a pedagogických pracovníkov, či zástupcov súkromných spoločností zaoberajúcich sa problematikou odvádzania a čistenia odpadových vôd.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,22.10.2019 15:12:08
13. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku
VÚVH bolo súčasťou Európskej noci výskumníkov aj tento rok. V Starej tržnici sme posledný piatok mesiaca september deťom, mladým i dospelým prostredníctvom vzoriek vodných živočíchov priblížili život v slovenských vodách. Záujemcovia mali možnosť si pod mikroskopickou lupou prezrieť na petriho miskách aj kultivácie baktérií žijúce vo vode.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,15.10.2019 9:46:29
Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019
V poradí siedma vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou bola výsledkom spolupráce Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Ministerstva životného prostredia SR, jeho rezortných organizácií, vedeckej a akademickej obce. Konala sa 8. – 9. októbra vo Vyhniach.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,15.10.2019 9:23:12
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. oslavuje tento rok svoje sté výročie.
Pri tejto príležitosti sme sa stretli v Prahe s jeho riaditeľom Tomášom Urbanom a ďalšími významnými odborníkmi vo vodnom hospodárstve.

VÚVH bolo v určitom časovom úseku, a to od roku 1951 do roku 1968 súčasťou VÚV, v. v. i. no vzájomná spolupráca pokračuje i po rozdelení na český Výskumný ústav vodohospodársky a slovenský Výskumný ústav vodného hospodárstva.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,2.10.2019 18:03:09
Odber vzoriek prostredníctvom vrtov
Pracovníci Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) zrealizovali 19. augusta 2019 odber vzoriek podzemnej vody prostredníctvom vrtov v 3 lokalitách – v Záhorskej Bystrici, Stupave a v Lozorne. Ten istý deň bol zároveň kontrolným dňom vrtných prác v lokalite Vlčkovce, ktorú realizuje firma IN SITU P & R s.r.o.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,23.8.2019 10:45:46
Sledovanie Dunaja a jeho prítokov
JDS4 je pokračovaním úspešnej trilógie Joint Danube Surveys – spoločných prieskumov Dunaja, účelom ktorých je získať cenné informácie o najdôležitejších parametroch súvisiacich so stavom vodného ekosystému v celom pozdĺžnom profile našej druhej najväčšej rieky v Európe. Štvrté pokračovanie spoločného prieskumu začalo tento rok na vybraných odberových miestach v 13 krajinách naprieč Dunajom a jeho významnými prítokmi.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,24.7.2019 14:22:40
Seminár pracovníkov rádiochemických laboratórií 2019.
Dňa 20.6.2019 sa uskutoční Rádiochemický seminár v priestoroch VÚVH.
Bližšie informácie nájdete v pozvánke.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,13.5.2019 10:51:43
Oslava Svetového dňa vody
V hoteli Pod lipou v Modre sa dňa 21. marca 2019 konalo slávnostne stretnutie vodohospodárov, nad ktorým prevzal záštitu podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos.
Podujatie organizovalo Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku spoločne s Asociáciou vodárenských spoločností pri príležitosti osláv Svetového dňa vody.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,22.3.2019 13:58:58
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 13NASLEDUJÚCA STRANA »