Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
Udelenie pamätnej medaily VÚVH
Predstavitelia Stavebnej fakulty STU v Bratislave oslávili 13. novembra 2018  65. výročie vzniku Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva. Táto mimoriadna udalosť bola vhodnou príležitosťou na odovzdanie pamätných medailí odborníkom aj inštitúciám.

Medzi tými, ktorí si ocenenie prevzali bola aj generálna riaditeľka Výskumného ústavu vodného hospodárstva Ľ. Kopčová

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.11.2018 12:48:56
VÚVH ako certifikovaná inštitúcia si svoju pozíciu obhájila aj pre ďalšie obdobie
6. novembra 2018 sa na VÚVH uskutočnil dozorný audit na preverenie zhody a efektívnosti zavedeného systému manažérstva kvality (SMK) s normou STN EN ISO 9001:2016 .

Audit vykonala Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o., so sídlom v Žiline. Výsledky z auditu sú pre VÚVH pozitívne – potvrdzujú dôsledné plnenie požiadaviek referenčnej normy ISO 9001 .

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,12.11.2018 12:16:46
Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore
bol názov konferencie, ktorá sa konala v Bratislave v dňoch 17. – 18. októbra 2018 pod záštitou premiéra a ministerky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a za účasti ministrov poľnohospodárstva V4 a Rakúska. Politickí predstavitelia a odborníci z rôznych krajín sa stretli s cieľom hľadať riešenia súvisiace s problematikou riadenia a eliminácie rizík v poľnohospodárskom sektore.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,12.11.2018 12:11:55
Európska noc výskumníkov
12. ročník festivalu Európska noc výskumníkov sa tak ako po minulé roky konal 28. septembra v 24 štátoch Európy. Posledný septembrový piatok žili vedou slovenské mestá: Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice a Poprad. Stánok VÚVH bolo možné nájsť v bratislavskom V – KLUBE.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,12.10.2018 15:38:35
Výskumný ústav vodného hospodárstva otvoril svoje laboratória žiakom a študentom.
Žiaci druhého stupňa základných škôl a študenti stredných škôl mali 12. septembra 2018 od 9.00 do 13.00 hod. príležitosť v rámci Dňa otovrených dverí nahliadnuť do laboratórií Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH).
Výskumní pracovníci z Hydrotechnických laboratórií, Kalibračného laboratória vodomerných meračov a Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku priblížili zaujímavým spôsobom mladým návštevníkom svoju prácu.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,24.9.2018 14:56:20

Stratégia EÚ pre Dunajský región (EUSDR), Prioritná oblasť 4 "Obnoviť a udržať kvalitu vôd" a Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj (ICPDR)
v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Výskumným ústavom vodného hospodárstva vás pozýva na workshop

Nové skúsenosti s implementáciou článku 4.7 Rámcovej smernice o vode v Dunajskom regióne


Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,4.9.2018 15:39:56
Zamestnanci VÚVH si aj tento rok prevzali ocenenie z rúk ministra životného prostredia SR László Sólymosa.
Už od roku 1999 sú každý rok oceňovaní tí, ktorí sa svojou prácou, odbornosťou a prístupom významnou mierou podieľajú na zlepšovaní životného prostredia. Môžeme medzi nich zaradiť aj Ing. Katarínu Holubovú, PhD., ktorá bola ocenená cenou ministra v kategórii jednotlivci za dlhodobý prínos v oblasti aplikovaného výskumu hydrológie povrchových vôd, riečnych procesov, morfológie vodných tokov a nádrží, transportu sedimentov, revitalizácii tokov a mokradí.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,11.6.2018 10:26:24
9. výročné Fórum Stratégie Európskej únie pre región Baltského mora (EUSBSR)
sa tento rok konal 4. – 5. júna 2018  v estónskom Tallinne.
Fórum bolo zvolané Ministerstvom zahraničných vecí Estónska spolu s Fórom Baltského rozvoja. Jeho príprava prebiehala v úzkej spolupráci s Európskou komisiou, Ministerstvom životného prostredia a ďalšími partnermi. Stretlo sa približne 770 účastníkov z rôznych oblastí – vlády, medzinárodných a neziskových organizácií, univerzít, regionálnych komerčných inštitúcií – aby diskutovali o výzvach v regióne Baltského mora.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,8.6.2018 14:19:51
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 11NASLEDUJÚCA STRANA »