Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
Výstava študentských diel v átriu MŽP SR
Práce študentov, ktorí sa zapojili do 6. ročníka súťaže pri príležitosti Svetového dňa vody 2017 ste si mohli pozrieť v átriu Ministerstva životného prostredia SR od 21. – 31. 3. 2017.
Niektorí z vás ste prijali pozvanie aj na slávnostné ukončenie výstavy, ktoré dňa 30. 3. 2017 otvoril štátny tajomník MŽP SR Norbert Kurilla. Počas svojho príhovoru prítomných oboznámil s víťaznými prácami tohto ročníka súťaže a vyjadril spokojnosť so stúpajúcou úrovňou výtvarných prác.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,11.4.2017 14:24:22
Svetový deň vody 2017, Incheba Expo

Svetový deň vody 2017 sme tento rok oslávili počas veľtrhu Coneco, racioenergia a voda. Okrem prezentácie aktivít vybraných rezortných organizácii (Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Asociácia vodárenských spoločností, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. a Slovenský hydrometeorologický ústav) pod hlavičkou  Ministerstva životného prostredia SR, sme  23. marca v Expo Clube Incheba,  pod záštitou ministra životného prostredia SR Lászla Sólymosa, otvorili slávnostné stretnutie spojené s odovzdávaním cien víťazom výtvarnej súťaže.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,28.3.2017 14:09:28
Manažment povodí a extrémne hydrologické javy
VYHNE, Hotel Sitno
10. - 11. októbra 2017


Na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Vás pozýva Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Stavebnou fakultou STU v Bratislave, Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Vodohospodárskou výstavbou, š. p., Ústavom hydrológie SAV, Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, členom ZSVTS, Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave, Lesníckou fakultou TU vo Zvolene, Slovenským priehradným výborom, Slovenským výborom pre MHP UNESCO


Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,15.3.2017 9:04:40
Svetový deň vody 2017
Na podnet Organizácie spojených národov si od roku 1992 každoročne 22. marca pripomíname Svetový deň vody.

Tohtoročnou témou sú  „Odpadové vody“.

Podľa komunikačnej kampane organizácie UN  Water sa viac ako 80% odpadových vôd  vypúšťa nečistených späť do prírody. Poslaním Svetového dňa vody 2017 je napomáhať k  dosiahnutiu Cieľa 6 udržateľného rozvoja - Zabezpečiť dostupnosť a  udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.


Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,14.3.2017 16:13:02
Príďte sa zahrať na výskumníkov do Vodárenského múzea
Počas jarných prázdnin (20. – 24. februára 2017) budú zamestnanci Vodárenského múzea Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., organizovať pre deti rôzne praktické workshopy na tému voda a jej miesto v prírode. Pripravené budú aj zábavné experimenty s vodou a súťaž.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,16.2.2017 15:46:36
Vernisáž k Svetovému dňu mokradí
Pri príležitosti Svetového dňa mokradí sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP) konalo dňa 6. 2. 2017 otvorenie výstavy Život hraboša severského panónskeho v mokradiach Podunajska.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,16.2.2017 15:17:43
Aktuálne termíny a informácie o kurzoch vzorkovania vôd na rok 2017.
Aktuálne termíny a informácie o kurzoch vzorkovania vôd,
ale aj ďalších vzdelávacích podujatiach pre vodohospodárov nájdete v prílohe a v časti "Odborné kurzy".
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,16.2.2017 14:46:39
25. výročie vzniku ZZVH

Výskumný ústav vodného hospodárstva sa zúčastnil dňa 14. decembra 2016 Výkonnej rady Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (ZZVH).

Pozvanie na stretnutie, ktoré sa pri príležitosti 25. výročia vzniku ZZVH nieslo v slávnostnom duchu, prijal prvý štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla.  Okrem generálnej riaditeľky VÚVH Ľubice Kopčovej,  ktorá je zároveň predsedníčka Výkonnej rady ZZVH sa stretnutia za VÚVH zúčastnili Tomáš Hajdin a Mária Berecová.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Mária Rimarčíková ,21.12.2016 14:24:19
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 9NASLEDUJÚCA STRANA »