Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
Svetový deň vody tentoraz trochu netradične
Pri príležitosti oslavy Svetového dňa vody odznel z úst generálnej riaditeľky VÚVH Ľubice Kopčovej netradičný príhovor zohľadňujúci tohtoročnú tému Voda pre všetkých aj vďaka autorovi básne, ktorým je náš kolega Radoslav Bujnovský. 

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,22.3.2019 13:38:11
Svetový deň vody 2019
Zámerom tohtoročnej témy Svetového dňa vody „Leaving no one behind“ je poukázať na fakt, že právo na vodu má každý a vychádza z prísľubu Agendy pre udržateľný rozvoj 2030, konkrétne z Cieľa 6: Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,5.3.2019 13:41:57
Trilaterálne stretnutie Prioritnej oblasti 4 Dunajskej stratégie (PO4 EUSDR) a Medzinárodnej komisie pre ochranu rieky Dunaj (ICPDR)
Dňa 19. 2. 2019 sa vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave konalo stretnutie zástupcov koordinátorov PO4 EUSDR za Slovensko, Maďarsko a zástupcov ICPDR zamerané na vzájomné informovanie sa o aktivitách a plánoch na rok 2019.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,22.2.2019 15:32:28
Workshop Danube Floodplain
 Nemeckí, českí a slovenskí partneri projektu DANUBE FLOODPLAIN  sa dňa 31.1.2019 zúčastnili jednodňového stretnutia zainteresovaných subjektov, spojeného s workshopom zameraným na ekosystémové služby. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,12.2.2019 17:29:55
Technická asistencia pri implementácií požiadaviek smernice 91/271/EEC samospráv v Moldavsku
V dňoch 21. – 22.11.2018 sa uskutočnili dva záverečné workshopy v Moldavsku – v Kišiňove a v Stefan Vode, na ktorých boli prezentované výsledky projektu „Technická asistencia pri implementácií požiadaviek smernice 91/271/EEC samospráv v Moldavsku“.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,10.12.2018 9:48:38
Polstoročnica konferencie Vodohospodári v priemysle
Konferencia Vodohospodári v priemysle, ktorá tento rok oslávila svoje 50-te výročie sa niesla nielen v duchu profesionálnom, ale i slávnostnom. Zúčastnili sa na nej významne osobnosti a odborníci v oblasti vodného hospodárstva. Konala sa 12. – 14. 11. 2018 vo Vyhniach a nezaobišla sa bez udeľovania ocenení

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.11.2018 13:27:09
Posudzovanie Slovenskej národnej akreditačnej služby v NRL
V dňoch 6. - 7. 11. a 12. 11. 2018 sa uskutočnilo posudzovanie činnosti Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku (NRL) v oblasti organizovania programov skúšok spôsobilosti (PSS, PT). Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) posudzovala kompetentnosť plnenia požiadaviek NRL v súlade ISO/IEC 17043:2010.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.11.2018 13:11:23
Udelenie pamätnej medaily VÚVH
Predstavitelia Stavebnej fakulty STU v Bratislave oslávili 13. novembra 2018  65. výročie vzniku Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva. Táto mimoriadna udalosť bola vhodnou príležitosťou na odovzdanie pamätných medailí odborníkom aj inštitúciám.

Medzi tými, ktorí si ocenenie prevzali bola aj generálna riaditeľka Výskumného ústavu vodného hospodárstva Ľ. Kopčová

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.11.2018 12:48:56
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 13NASLEDUJÚCA STRANA »