Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
10. bienálna konferencia Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV 2017 v Podbanskom
V dňoch 16.10. – 18.10. 2017 sa v Podbanskom, v hoteli Permon uskutočnila jubilejná 10. bienálna konferencia Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. Podujatie pripravil Výskumný ústav vodného hospodárstva v spolupráci so Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou (člen ZSVTS) a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou pri VÚVH Bratislava (člen ZSVTS).
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,30.10.2017 11:25:37
„Made by Science“ – „Vytvorené vedou“
bol motto 11. ročníka FESTIVALU VEDY Európska noc výskumníkov prebiehajúcom 29. septembra 2017. Slovensko bolo jedným z 24 štátov, ktoré hostili výskumníkov počas predposlednej septembrovej noci.   Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH)  sa festivalu zúčastnil aj tento rok a opäť v Starej tržnici v Bratislave. Okrem Bratislavy sa konal festival paralelne aj v ďalších slovenských mestách - Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodnej lokalite: Medzev a Levice.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,30.10.2017 7:41:01
Prvé výsledky monitoringu studne vo Vrakuni.
Minister životného prostredia László Sólymos osobne navštívil dňa 4.8.2017 Výskumný ústav vodného hospodárstva, kde mu v Národnom referenčnom laboratóriu pre oblasť vôd na Slovensku boli prezentované výsledky analýz vzoriek odobratých zo studne v susedstve vrakunskej skládky.  Podľa slov generálnej riaditeľky  VÚVH Ľ. Kopčovej výsledky analýz vody zo studne potvrdili výsledky získané z osemnástich monitorovacích vrtov spravovaných Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,22.8.2017 14:20:16
Cena ministra životného prostredia
Pri príležitosti svetového dňa životného prostredia hostila historická budova Národnej rady Slovenskej republiky 5. júna  odborníkov, ktorí sa významne pričinili v starostlivosti o životné prostredie a ochranu prírody. Spolu 32 ocenení odovzdal osobnostiam a kolektívom minister
životného prostredia László Sólymos.

Medzi ocenenými súčasnými a bývalými zamestnancami rezortných organizácií nechýbali ani predstavitelia vodohospodárskeho sektora. Počas slávnostnej ceremónie bola vyzdvihnutá ich celoživotná práca ako aj osobný a profesionálny prístup v rôznych oblastiach vodného hospodárstva.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,12.6.2017 8:11:11
Kooperačná rámcová zmluva medzi VÚVH a BVS
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS) sa na základe prínosnej a dlhoročnej spolupráce rozhodli uzavrieť Kooperačnú Rámcovú zmluvu o odbornej a vedecko-výskumnej spolupráci v oblasti zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania, čistenia odpadových vôd a nakladania s kalmi.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,24.4.2017 14:55:43
Seminár pracovníkov rádiochemických laboratórií 2017.
Dňa 21. apríla 2017 sa uskutoční Rádiochemický seminár v priestoroch VÚVH.
Bližšie informácie nájdete v pozvánke.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,18.4.2017 11:19:04
Výstava študentských diel v átriu MŽP SR
Práce študentov, ktorí sa zapojili do 6. ročníka súťaže pri príležitosti Svetového dňa vody 2017 ste si mohli pozrieť v átriu Ministerstva životného prostredia SR od 21. – 31. 3. 2017.
Niektorí z vás ste prijali pozvanie aj na slávnostné ukončenie výstavy, ktoré dňa 30. 3. 2017 otvoril štátny tajomník MŽP SR Norbert Kurilla. Počas svojho príhovoru prítomných oboznámil s víťaznými prácami tohto ročníka súťaže a vyjadril spokojnosť so stúpajúcou úrovňou výtvarných prác.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,11.4.2017 14:24:22
Svetový deň vody 2017, Incheba Expo

Svetový deň vody 2017 sme tento rok oslávili počas veľtrhu Coneco, racioenergia a voda. Okrem prezentácie aktivít vybraných rezortných organizácii (Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Asociácia vodárenských spoločností, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. a Slovenský hydrometeorologický ústav) pod hlavičkou  Ministerstva životného prostredia SR, sme  23. marca v Expo Clube Incheba,  pod záštitou ministra životného prostredia SR Lászla Sólymosa, otvorili slávnostné stretnutie spojené s odovzdávaním cien víťazom výtvarnej súťaže.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,28.3.2017 14:09:28
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 12NASLEDUJÚCA STRANA »