Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
Svetový deň vody 2017
Na podnet Organizácie spojených národov si od roku 1992 každoročne 22. marca pripomíname Svetový deň vody.

Tohtoročnou témou sú  „Odpadové vody“.

Podľa komunikačnej kampane organizácie UN  Water sa viac ako 80% odpadových vôd  vypúšťa nečistených späť do prírody. Poslaním Svetového dňa vody 2017 je napomáhať k  dosiahnutiu Cieľa 6 udržateľného rozvoja - Zabezpečiť dostupnosť a  udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.


Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,14.3.2017 16:13:02
Príďte sa zahrať na výskumníkov do Vodárenského múzea
Počas jarných prázdnin (20. – 24. februára 2017) budú zamestnanci Vodárenského múzea Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., organizovať pre deti rôzne praktické workshopy na tému voda a jej miesto v prírode. Pripravené budú aj zábavné experimenty s vodou a súťaž.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,16.2.2017 15:46:36
Vernisáž k Svetovému dňu mokradí
Pri príležitosti Svetového dňa mokradí sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP) konalo dňa 6. 2. 2017 otvorenie výstavy Život hraboša severského panónskeho v mokradiach Podunajska.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,16.2.2017 15:17:43
Aktuálne termíny a informácie o kurzoch vzorkovania vôd na rok 2017.
Aktuálne termíny a informácie o kurzoch vzorkovania vôd,
ale aj ďalších vzdelávacích podujatiach pre vodohospodárov nájdete v prílohe a v časti "Odborné kurzy".
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,16.2.2017 14:46:39
25. výročie vzniku ZZVH

Výskumný ústav vodného hospodárstva sa zúčastnil dňa 14. decembra 2016 Výkonnej rady Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (ZZVH).

Pozvanie na stretnutie, ktoré sa pri príležitosti 25. výročia vzniku ZZVH nieslo v slávnostnom duchu, prijal prvý štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla.  Okrem generálnej riaditeľky VÚVH Ľubice Kopčovej,  ktorá je zároveň predsedníčka Výkonnej rady ZZVH sa stretnutia za VÚVH zúčastnili Tomáš Hajdin a Mária Berecová.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Mária Rimarčíková ,21.12.2016 14:24:19
Obnova Čiližského potoka

Vďaka vodohospodárskym objektom nazývaným  zhybky sa podarilo po zhruba tridsiatich rokoch obnoviť vodný prietok  približne 32 kilometrov dlhého vyschnutého  bočného ramena Dunaja - Čiližského potoka.

Slávnostného ukončenia projektu, ktorý iniciovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)  za  finančnej podpory  programov Life a Natura 2000 sa zúčastnil aj Minister životného prostredia Lázsló Sólymos.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Mária Rimarčíková ,25.11.2016 15:45:23
5. výročné fórum dunajskej stratégie
V Bratislave sa 3. a 4. októbra 2016 konalo 5. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región organizované Úradom vlády SR a Európskou komisiou. Podujatia sa zúčastnilo 750 účastníkov z Európskej komisie,  ministerstiev, regiónov, podnikateľskej sféry a expertov 14 krajín dunajského regiónu.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Mária Rimarčíková ,10.11.2016 10:30:00
Akadémia & VAPAC
V Národnom tenisovom centre v Bratislave sa pod záštitou podpredsedu Európskej komisie, ministra školstva, vedy, výskumu a športu a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie konal od 11. do 13. októbra 2016 už 20. ročník medzinárodného veľtrhu  Akadémia & VAPAC. Predstavili sa na ňom vysoké školy, jazykové školy, zamestnávatelia zo Slovenska, Česka a iných krajín.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Mária Rimarčíková ,24.10.2016 16:07:18
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 12NASLEDUJÚCA STRANA »