Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky - MPS

 • Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH), Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku (NRL) je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na organizovanie programov skúšok spôsobilosti/ medzilaboratórnych porovnávaní - príloha na stiahnutie


Základné informácie
- Prihláška do evidencie PSS
- Informácie pre záujemcov


MPS na rok 2018
- Ročný plán PSS na rok 2018
- Sprievodný lista ponuka PSS na rok 2018
- Zoznam prihlásených účastníkov do jarného kola PSS, MPS-OPiV-1/2018


NázovPrihláškaPokyny Metodika/ odberový harmonogram Rozborový list/identifikačná karta Referenčné hodnotyPoznámka
EditovateľnáLen tlačTlač Edit
MPS - SAA - 4/2018

Stopová anorganická analýza
MPS - ZPV - 4/2018
 
  Základný fyzikálno-chemický rozbor
MPS - SOA - 10/2018

Stopová organická analýza
MPS - HBR - 4/2018
  Hydrobiologický rozbor vody
MPS - MBR - 10/2018

  Mikrobiologický rozbor vody
MPS - OPiV - 1/2018
  Odber pitnej vody
MPS - OPoV- 10/2018


Odber povrchovej vody

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky

Akékoľvek informácie týkajúce sa MPS faxujte na číslo 02 54 418 047, resp. 02 54 411 941 alebo volajte na telefónne čísla 02 59 344 485, 428 , prípadne mobil 0918 360 169.