Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Posúdenie uplatniteľnosti výnimky podľa čl. 4.7 rámcovej smernice o vode (RSV, 2000/60/ES) pre nové infraštruktúrne projekty (pôvodne primárne posúdenie nového infraštruktúrneho projektu)

Výskumný ústav vodného hospodárstva ako odborné vedecko-výskumné pracovisko vodného hospodárstva je poverený výkonom primárneho posúdenia významnosti vplyvu realizácie nových rozvojových projektov na stav útvarov povrchovej vody a stav útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov a vydávaním stanoviska o potrebe posúdenia nového rozvojového projektu podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, ktorý je transpozíciou čl. 4.7 rámcovej smernice o vode.

poverenie

Bližšie informácie:

Ing. Monika Karácsonyová, PhD.
Telefón: +421 2 59 343 261
E-mail: monika.karacsonyova@vuvh.sk

RNDr. Ľuboslava Garajová
Telefón: +421 2 59 343 295
E-mail: luboslava.garajova@vuvh.sk

Ing. Simona Bullová
Telefón: +421 2 59 343 327
E-mail: simona.bullova@vuvh.sk


V súlade so zákonom č. 51/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať trvalo udržateľné rozvojové činnosti človeka alebo ich zmeny, zmeny fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmeny úrovne hladiny útvarov podzemnej vody (ďalej len „navrhovaná činnosť“) je pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti povinná postupovať podľa § 16a nasledovne:


(1) Pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti požiada fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ“) orgán štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa §16 ods. 6 písm. b).
(2) Žiadateľ k žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 priloží projektovú dokumentáciu k navrhovanej činnosti.
(3) Orgán štátnej vodnej správy písomne požiada do siedmich dní od doručenia žiadosti poverenú osobu o vydanie odborného stanoviska a konanie podľa odseku 1 preruší. Poverená osoba vydá odborné stanovisko do 30 dní alebo v osobitne zložitých prípadoch do 60 dní od doručenia žiadosti orgánu štátnej vodnej správy.
(4) Odborné stanovisko je podkladom pre rozhodnutie podľa odseku 1. Súčasťou odborného stanoviska sú aj údaje, ktoré sú podkladom pre jeho vypracovanie.
(5) Predmetom odborného stanoviska je určenie, či pri realizácii navrhovanej činnosti môže dôjsť k:
   a) neúspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody,
   b) neúspechu pri dosahovaní dobrého ekologického stavu,
   c) neúspechu pri dosahovaní dobrého ekologického potenciálu,
   d) neúspechu pri predchádzaní zhoršenia stavu útvaru povrchovej vody alebo podzemnej vody a
   e) zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého stavu na dobrý stav.
(6) Poverená osoba vypracuje odborné stanovisko na náklady žiadateľa.


Cena služby (posúdenie uplatniteľnosti článku 4.7 RSV /pôvodne primárne posúdenie/ a vypracovanie odborného stanoviska):
50,40 EUR s DPH / 1 hodina; t. j. 42,00 bez DPH + 8,40 DPH (20 %)

Celková cena služby závisí od počtu odpracovaných hodín.
Cenník je platný od 01.05.2021.

Posúdenie uplatniteľnosti článku 4.7 RSV /pôvodne primárne posúdenie/ nového infraštruktúrneho projektu podľa čl. 4.7 rámcovej smernice o vode, resp. vodného zákona.