Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 

Ako si vážime vodu?

22. marec – Svetový deň vody bol ustanovený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov v roku 1993 so zámerom vyzdvihnúť dôležitosť vody. Cieľom Svetového dňa vody je upozorniť na fakt, že 2,2 miliardy ľudí nemá prístup k čistej vode. Poukazuje tiež na aktivity, ktoré smerujú k znižovaniu dôsledkov globálnej vodnej krízy. Zároveň podporuje dosiahnutie Cieľa udržateľného rozvoja – SDG 6, a tým je voda pre všetkých do roku 2030.
Koordinátorom aktivít súvisiacich s oslavou vody je UN Water, ktoré každý rok vyhlasuje tému – pre rok 2021 je ňou „Vážiť si vodu“.

Zvolená téma nás pozýva pozrieť sa na rôzne oblasti nášho života a zamyslieť sa nad ich fungovaním v kontexte spotreby vody. Ide napríklad o využívanie vody v domácnosti, v škole, počas práce, výroby alebo príprave jedla, nevynímajúc z toho hygienu, kultúru, náboženstvo, relax atď. Voda hrá pri všetkom nezastupiteľnú rolu.

Okrem zaznamenaného nárastu populácie neustále rozširujeme činnosti, pri ktorých je voda potrebná, napr. poľnohospodárstvo, priemysel, nepretržitý ekonomický rast atď. S tým je spojená zmena klímy a znižujúce sa zásoby podzemnej a povrchovej vody. Aktuálna téma Svetového dňa vody nás nabáda na chvíľu sa zastaviť. Môžeme povedať, že jej ambíciou je primäť nás k zmene správania. V zmysle „Voda znamená pre rôznych ľudí rôzne veci“ sa prostredníctvom sugestívnych otázok snaží načrtnúť líniu, ktorá nám má pomôcť porozumieť tomu, čo pre nás voda znamená pri rôznych činnostiach a do akej miery sme pritom schopní myslieť na tých, ktorí ju k dispozícii nemajú.

To ako si vážime vodu má vplyv na to, ako s týmto nenahraditeľným, ale vyčerpateľným zdrojom nakladáme. Hodnota vody nespočíva iba v jej cene, ktorá sa i tak, ťažko vyčísluje. Je oveľa širšia a komplexnejšia. Má obrovský význam pre naše domácnosti, zdravie, vzdelanie, ekonomiku a celkovú integritu životného prostredia. Aj na tieto skutočnosti sa pripomenutím Svetového dňa vody snažia poukázať spoločnosti a organizácie prostredníctvom rôznych podujatí, sociálnych sietí a diskusií, ktoré sa konajú na celom svete.

Výskumný ústav vodného hospodárstva sa opäť pripojil k oslave Svetového dňa vody zorganizovaním 10. ročníka Výtvarnej súťaže vyhlásenej Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociáciou vodárenských spoločností. Oslovili sme viac ako dvadsať stredných umeleckých škôl v rámci Slovenska. Študenti mali za úlohu vytvoriť fotografie alebo koláž na tému Ocenenie vody. Z 32 umeleckých fotografií vyberie komisia v najbližších dňoch 3 víťazné práce.
Veľmi si ceníme, že napriek sťaženým podmienkam vinou pandémie, mali študenti motiváciu sa do súťaže zapojiť, ukázať prostredníctvom svojho talentu angažovanosť pre životné prostredie, ktorého je voda neoddeliteľnou súčasťou.


Zobraziť Galériu