Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archív
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV 2017

REKONŠTRUKCIE STOKOVÝCH SIETÍ A ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD,

16. – 18.10.2017  Podbanské
Grand hotel Permon

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
v spolupráci s

Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky
Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
Asociáciou vodárenských spoločností
Asociáciou čistiarenských expertov SR
Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, člen ZSVTS
Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou pri VÚVH Bratislava, člen ZSVTS


organizuje jubilejnú 10. bienálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou.

Tematické okruhy konferencie
 •    legislatívne a koncepčné východiská pre výstavbu a modernizáciu ČOV a stokových sietí
 •    výstavba, rekonštrukcia, intenzifikácia a obnova stokových sietí a ČOV
 •    ekonomické hľadiská a nástroje investičných akcií v oblasti stokových sietí a ČOV, vrátane využitia prostriedkov z fondov EÚ
 •    progresívne metódy čistenia odpadových vôd a spracovania kalov
 •    vzťah stokovej siete k ČOV, špecifiká rozsiahlych stokových sietí
 •    vody z povrchového odtoku
 •    prevádzkové skúsenosti z rekonštruovaných ČOV a stokových sietí
 •    prevádzka stokových sietí a ČOV, krízové stavy a havárie
 •     špecifiká prevádzky priemyselných ČOV
 •    nové technologické postupy pri výstavbe, rekonštrukcii a obnove stokových sietí a ČOV
 •    materiály a výrobky používané pri rekonštrukcii stokových sietí a ČOV
 •    optimalizácia, automatizácia a riadenie procesovKontakt:
Ing. Dagmar Drahovská, e-mail: dagmar.drahovska@vuvh.sk
tel.: +421 2 59343 429
Ing. Peter Belica, CSc., e-mail: peter.belica@vuvh.sk
tel.: +421 2 59343 470