Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 

Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia


Základom pre vznik databázy Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia (IMZZ) bolo prijatie rámcovej smernice o vode (Water Framework Directive) Európskym parlamentom a Radou 2000/60/ES. Pre členské štáty Európskej únie z tejto smernice vyplývajú viaceré záväzky týkajúce sa hlavne dosiahnutia dobrého stavu vôd do roku 2015. Súčasťou hodnotenia dobrého stavu vôd je aj problematika bodových zdrojov znečistenia, ktoré predstavujú jedno z najväčších rizík pre podzemné vody, vzhľadom na pestrosť kontaminantov a tiež priestorové rozmiestnenie. Evidencia, lokalizácia, monitorovanie, hodnotenie rizikovosti týchto zdrojov znečistenia, ako aj návrhy opatrení, sú preto veľmi dôležitými z hľadiska hodnotenia stavu podzemných vôd. Pri vkladaní chemických analýz je možné vyberať z takmer 300 chemických parametrov. Dáta sú vkladané zaregistrovanými užívateľmi. Tí jediní (s výnimkou správcu datábázy IMZZ – VÚVH) vidia dáta, ktoré do databázy IMZZ vložili. Prístup k poskytnutým údajom má okrem poskytovateľa len správca databázy, ktorý ich môže využívať len na účely integrovaného manažmentu vôd. Poskytnuté údaje nie sú predmetom žiadnych iných obchodných vzťahov. Servis a technická podporu databázy IMZZ zabezpečuje externe spoločnosť JTS spol s r.o.

Účelom databázy IMZZ je zbierať, sumarizovať a spracovávať dáta z monitoringu podzemných vôd, ktorých zdrojom je priemyselná činnosť, skládky odpadov, staré environmentálne záťaže, odkaliská, etc. Práca s databázou je rozdelená do niekoľkých častí – vloženie informácií o vlastníkovi objektov (lokality), informácie o objektoch, samotné chemické analýzy. Prihlásiť sa (zaregistrovať) do databázy je možné kliknutím na odkaz Databáza Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia.

Prihlásenie sa do databázy prebieha jednoducho, po zadaní e-mailovej adresy ako „prihlasovacieho mena“, vlastného hesla ako „prihlasovacieho hesla“. V prípade, že záujemca o prihlásenie sa do databázy (v databáze pod označením „vlastník objektu“) ešte nemá vytvorený prihlasovací účet, je potrebné zaregistrovať sa (tlačítko „Registrovať“ je na rovnakej stránke ako „Prihlásenie“) a vyplniť základné údaje. Administrátor stránky pošle záujemcovi email s potvrdením registrácie a na zadanú e-mailovú adresu bude doručený registračný kód. Tento kód je potrebné po prihlásení sa vložiť do daného okna. Takto je možné dostať sa na hlavnú stránku databázy, kde je uvedený zoznam zaregistrovaných podnikov. S pomocou prideleného hesla môže poskytovateľ údajov vkladať detaily o vlastných monitorovacích objektoch a údaje z monitoringu.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) tvorí a prevádzkuje Informačný systém environmentálnych záťaží (IS EZ). Tento systém zhromažďuje údaje a poskytuje informácie o environmentálnych záťažiach. Je súčasťou informačného systému verejnej správy. V priebehu rokov 2011 – 2013 boli prepojené databázy IMZZ a IS EZ. Vďaka tomu sa v IS EZ nachádzajú zhodnotené dáta z monitorovania podzemných vôd lokalít, ktoré sú zadefinované ako „environmentálna záťaž“. Dáta z monitoringu podzemných vôd sú zhodnotené na základe vybraných legislatív, konkrétne Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality, Smernice č. 1/2015-7 z 28. januára 2015 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia (Indikačné a intervenčné kritériá pre podzemné vody). V IS EZ sú dáta z IMZZ k dispozícii pre vybraný objekt v Záznamovom liste monitorovacieho objektu vo forme trendov (stúpajúcich, klesajúcich alebo stagnujúcich), nie „surové“ dáta. Nachádzajú sa v mapovom spracovaní IS EZ, kde sú objekty IMZZ označené žltým krúžkom s čiernym bodom (po zakliknutí „Databáza IMZZ“ v ľavom ponukovom paneli, v časti „Monitoring“). Informačný systém environmentálnych záťaží s prepojením na databázu Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia môžete nájsť tu.Kontaktná osoba:
Mgr. Eva Speváková, PhD.
E-mail: eva.spevakova@vuvh.sk   
Telefón: +421 (0)2 59 343 463, +421 917 122 791Podmienky použitia webového portálu "Integrovaný monitoring bodových zdrojov znečistenia podzemných vôd"
Upozornenie: Skôr ako začnete používať tento webový portál, pozorne si prečítajte podmienky použitia ( ďalej len "podmienky" ). Prístupom na tento portál a jeho používaním súhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami. Ak nesúhlasíte s podmienkami, alebo tento portál nie je pre Vás určený, nepoužívajte tento portál.

 1. Úvodné ustanovenia:
  1. tento portál je určený len firmám, organizáciám a osobám, ktoré boli vyzvané Ministerstvom životného prostredia ( ďalej len MŽP )alebo Výskumným ústavom vodného hospodárstva ( ďalej len VÚVH ) využívať tento portál za účelom napĺňania celoslovenskej referenčnej databázy: "Integrovaný monitoring bodových zdrojov znečistenia podzemných vôd" ( ďalej len Monitoring )
  2. prevádzkovateľom tohto portálu je VÚVH v spolupráci s firmou JTS spol. s r.o. , ktorá je autorom tohto portálu.
 2. Používanie portálu:
  1. používaním ľubovoľnej služby prevádzkovanej na portáli Monitoring súhlasíte s týmito podmienkami použitia. Vaše pokračujúce používanie služieb tohto portálu Monitoring ustanovuje váš súhlas so všetkými uvedenými podmienkami, pravidlami a poznámkami. Nič iné okrem týchto podmienok vám nedáva právo na používanie ľubovoľnej služby tohto portálu. VÚVH a JTS spol. s r.o. si vyhradzujú právo na zmenu pravidiel, podmienok a poznámok, na základe ktorých sú poskytované služby portálu Monitoring. Používatelia portálu Monitoring sú zodpovední za pravidelné prezeranie týchto pravidiel, podmienok a poznámok a taktiež ďalších pravidiel nachádzajúcich sa v celom portáli Monitoring
  2. Prevádzkovateľ rešpektuje právo používateľa na ochranu súkromia v súlade s platnou legislatívou. Kontaktné informácie ako sú mená a priezviská, adresy, telefónne čísla, čísla faxov a e-mailové adresy zadávané v špecifických formulároch slúžia len na to, na čo boli určené, pričom ďalej nebudú nijako inak použité. Prevádzkovateľ dané informácie nepredáva, neprenajíma, ani inak neposkytuje žiadnym ďalším tretím stranám.
 3. Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa:
  1. prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá inej strane za žiadne priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody vyplývajúce z používania portálu Monitoring, z nemožnosti používať portál Monitoring alebo z výsledkov používania portálu Monitoring, akýchkoľvek webových stránok prepojených portálom Monitoring alebo materiálov, informácií alebo služieb ktorejkoľvek služby alebo stránky portálu Monitoring, a to aj vtedy, keď prevádzkovateľ bol dopredu upozornený na možnosť vzniku takýchto škôd.
 4. Práva priemyselného a iného duševného vlastníctva
  1. portál Monitoring predstavuje hodnotnú sústavu informácií, pričom obsah uložených informácií používateľmi do databázy je duševným vlastníctvom VUVH ako prevádzkovateľom portálu Monitoring a autorské práva a web design patria firme JTS spol. s r.o. ako autorovi a tvorcovi portálu Monitoring.
 5. Ostatné ustanovenia:
  1. Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke www.vuvh.sk v sekcii Informačný servis/osobné údaje .
  2. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25.05.2018.