Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu podľa čl. 4.7 rámcovej smernice o vode a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách

Výskumný ústav vodného hospodárstva je ako odborné vedecko-výskumné pracovisko vodného hospodárstva poverené výkonom primárneho posúdenia významnosti vplyvu realizácie nových rozvojových projektov na stav útvarov povrchovej vody a stav útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov. Bližšie informácie o podávaní žiadostí nájdete v sekcii Služby.

Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu

Výskumný ústav vodného hospodárstva je ako odborné vedecko-výskumné pracovisko vodného hospodárstva poverené výkonom primárneho posúdenia významnosti vplyvu realizácie nových rozvojových projektov na stav útvarov povrchovej vody a stav útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov.

poverenie

Žiadosť podáva predkladateľ nového infraštrukturálneho projektu na adresu:

Pre listovú formu:
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5
812 49 Bratislava

Pre elektronickú formu:
RNDr. Jana Gajdová
Telefón: +421 2 59 343 384, +421 2 59 343 387
E-mail: gajdova@vuvh.sk

RNDr. Ľuboslava Garajová
Telefón: +421 2 59 343 295
E-mail: luboslava.garajova@vuvh.sk

Žiadosť o primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu (predkladaný materiál) musí byť vypracovaný v súlade s materiálom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Postupy pre posudzovanie infraštrukturálnych projektov podľa článku 4.7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky, bod: I. Postup primárneho (predbežného) posúdenia nového infraštrukturálneho projektu  ktorý je zverejnený na webovej stránke: http://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/postupy-pre-posudzovanie-infrastrukturalnych-projektov-podla-cl-4.7-rsv-2000_60_es.pdf

Výskumný ústav vodného hospodárstva žiadosť zaeviduje do registra žiadostí na primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu podľa čl. 4.7 rámcovej smernice o vode (ďalej len „register žiadostí“).

V prípade, že materiál nebude obsahovať všetky požadované informácie, Výskumný ústav vodného hospodárstva žiadosť vráti jej  predkladateľovi  na doplnenie.


Pre potreby fakturácie je potrebné v žiadosti uviesť nasledovné údaje:
Presný názov a adresa predkladateľa, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platiteľom DPH), číslo bankového účtu, IBAN, kontaktná osoba (email, telefón).


Cena služby (primárne posúdenie a vypracovanie odborného stanoviska):
210,00  €  s DPH / 1 pracovný deň, t. j.  (175,00 bez DPH  + 35,00 DPH - 20 %)

Celková cena služby závisí od počtu odpracovaných dní.

Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu podľa čl. 4.7 rámcovej smernice o vode a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách