Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
Verejné pripomienkovanie projektu "Optimalizácia informačných systémov VÚVH pre zber a spracovanie údajov v oblasti vôd“ (projekt_2133)
Výskumný ústav vodného hospodárstva v rámci svojich rozvojových aktivít pripravil projekt rozvoja IS "Optimalizácia informačných systémov VÚVH pre zber a spracovanie údajov v oblasti vôd“, ktorého cieľom je:

1. optimalizácia existujúcich informačných nástrojov pre zber a spracovanie údajov o kvalite podzemných vôd, vrátane obstarania zariadení pre terénny zber údajov z účelovej monitorovacej siete VÚVH,

2. optimalizácia nástrojov pre spracovanie priestorových údajov, príprava vybraných mapových aplikáciía vybraných priestorových údajov,

3. analytická príprava a návrh budúceho komplexného agendového informačného systému VÚVH.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Roman Král ,15.3.2023 13:16:10
Digitalizácia prehrádzok v ramennej sústave Dunaja prispieva k manažmentu vzácneho prírodného územia a zvyšuje bezpečnosť
V ramennej sústave Dunaja v súčasnosti prebiehajú v rámci projektu LIFE14 NAT/SK/001306 Obnova a manažment dunajských lužných biotopov aktivity na zlepšenie riečnej dynamiky, vodného režimu a celkového ekologického stavu územia. V spolupráci Výskumného ústavu vodného hospodárstva a projektových partnerov postupne prebieha realizácia revitalizačných opatrení, ako je obnova zanesených riečnych ramien a mokradí, prebudovanie existujúcich prehrádzok (bariér) na ramenách, ktoré majú za cieľ oživiť prúdiace úseky a priviesť vodu tam, kde sa časom stratila. Jedným z riešení problémov ramennej sústavy je aj opätovné zavedenie tzv. simulovaných záplav v tomto človekom významne regulovanom území, ktoré sa na základe iniciatívy projektu a jeho tímu konajú každoročne od r. 2016. Hoci sa v území vykonáva dlhodobý monitoring výšky hladín povrchových a podzemných vôd, zber údajov a údržba niekoľkokrát do roka vyžadovali množstvo terénnej práce. V súvislosti s prípravou a konaním simulovaných záplav sa tiež ukázala potreba operatívneho prístupu k aktuálnym údajom o výške hladiny a informácii o bezpečnosti prejazdu brodov v území, ktoré je pomerne intenzívne využívané rôznymi stranami (vodohospodári, lesníci, ochrana prírody, poľovníci, rybári, vlastníci pozemkov) i bežnou verejnosťou.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,23.6.2022 23:37:08
Svetový deň vody 2022 – výsledky súťaže stredných umeleckých škôl
Výskumný ústav vodného hospodárstva aj tento rok organizoval v rámci Svetového dňa vody umeleckú súťaž, ktorú vyhlásili Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácia vodárenských spoločností.

Témou súťaže bolo: Podzemné vody – zviditeľniť neviditeľné.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,19.4.2022 13:00:35
Záverečná konferencia DEEPWATER-CE

Výskumný ústav vodného hospodárstva, ako partner projektu DEEPWATER-CE, Vás srdečne pozýva na záverečnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 31.3.2022 online formou.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,25.3.2022 8:36:40
Projekt DREAM SK -AT
Dunaj je druhou najväčšou riekou v Európe s dĺžkou 2 857 km. Preteká desiatimi krajinami a štyrmi hlavnými mestami: Viedňou, Bratislavou, Budapešťou a Belehradom. Má blahodarný vplyv na životné prostredie, no zároveň je najupravovanejšou riekou v Európe. Napriamovanie toku, ochrana pred povodňami a výstavba vodných elektrárni zmenili jej prirodzenú rovnováhu.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,21.1.2022 14:23:09
Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd 2021
V dňoch 20. – 22. októbra 2021 sa pod záštitou ministra životného prostredia SR Jána Budaja uskutočnil 12. ročník bienálnej konferencie Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,14.1.2022 8:31:03
Projekt DEEPWATER-CE – súhrn kľúčových výsledkov dosiahnutých v priebehu prípravy štúdie uskutočniteľnosti MAR v pilotnej oblasti Žitný ostrov
Sedem partnerov z 5 krajín (Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Chorvátsko a Slovensko) spolupracuje na implementácii projektu DEEPWATER-CE Interreg Central Europe, ktorého cieľom je minimalizovať negatívne dôsledky klimatickej zmeny a poskytnúť kvalitnú vodu pre obyvateľstvo, priemysel, a poľnohospodárstvo, ekosystémy nevynímajúc. Spoločne vytvorili stratégiu manažmentu vodných zdrojov, založenú na implementácii systémov riadeného dopĺňania zásob podzemných vôd v krajinách strednej Európy.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,3.12.2021 14:47:16
DanubeFloodplain – 2. online webinár

   Projekt DanubeFloodplain špecifikoval prírode blízke opatrenia na obnovu záplavových území a sledoval ich potenciálne dôsledky v piatich pilotných územiach. V praxi však, pokiaľ ide o ich efektívnosť a rentabilitu, v porovnaní s technickými opatreniami realizátori častokrát predpokladajú určité limity.

   V rámci projektu DanubeFloodplain – zníženie povodňového rizika prostredníctvom obnovy prirodzených záplavových území pozdĺž Dunaja a prítokov – sa bude dňa 7. októbra od 9.00 do 11.00 hod. konať 2. online webinár, cieľom ktorého je prezentovať úspešné príklady prírode blízkych opatrení na riešenie zníženia rizika povodní, otvorené otázky spojené s ich návrhmi a implementáciou.


Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,5.10.2021 10:18:04
Stránka z 13NASLEDUJÚCA STRANA »