Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
Vzdelávacie aktivity pre vodohospodárov na rok 2016
Aktuálne termíny a informácie o kurzoch vzorkovania vôd, ale aj ďalších vzdelávacích podujatiach pre vodohospodárov nájdete v prílohe a v časti "Odborné kurzy".
Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,20.1.2016 10:37:44
Seminár venovaný problémom ochrany podzemných vôd

V utorok 8. decembra 2015 sa v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva uskutočnil tradičný seminár Problémy ochrany podzemných vôd. Seminár pripravuje VÚVH v spolupráci so Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou pri VÚVH, Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností a Ministerstvom životného prostredia SR.


Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,29.12.2015 8:09:05
9. bienálna konferencia Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd
V dňoch 13. – 15. októbra 2015 sa v priestoroch hotela Permon v Podbanskom uskutočnila pod záštitou ministra životného prostredia SR 9. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd.
Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,23.10.2015 7:19:04
75. výročie ŠGÚ DŠ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v polovici októbra oslávil 75. výročie svojho založenia. Súčasťou osláv bola aj konferencia o jeho práci a slávnostné zhromaždenie. Na ňom minister životného prostredia Peter Žiga spolu s generálnym riaditeľom ústavu Branislavom Žecom udelili Ceny Dionýza Štúra za rok 2015 a medaily Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.
Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,21.10.2015 13:18:06
Manažment povodí a povodňových rizík 2015 a Hydrologické dni 2015
V dňoch 6. – 8. októbra 2015 sa v kongresovom centre Univerzity Komenského Družba v Bratislave uskutočnilo spoločné vedecké podujatie pod záštitou ministra životného prostredia SR Manažment povodí a povodňových rizík 2015 a Hydrologické dni 2015“. Podujatie pripravili Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. v Prahe, Inštitút meteorológie a vodného hospodárstva vo Varšave a Univerzita technológií a ekonómie v Budapešti. Spoločné vedecké podujatie podporil Medzinárodný vyšehradský fond a zúčastnili sa ho odborníci zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka a Švédska.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. František Gies ,14.10.2015 10:10:44
Memorandum na podporu štúdia vo vodnom hospodárstve
Začiatkom októbra podpísal minister životného prostredia SR Peter Žiga memorandum so  zástupcami štyroch vysokých škôl – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene, ako aj so zástupcami Ministerstva školstva SR. 
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. František Gies ,13.10.2015 15:33:09
Ocenenie pre doc. RNDr. Štefana Reháka, CSs. a krst novej publikácie
Podvečer prvého dňa 42. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2015 v Nitre, sa uskutočnil už tradičný slávnostný galavečer. Počas neho dostali ocenenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva.  Ocenenie Zlatý Kosák, v kategórii rastlinná výroba získal kolektív autorov – Štefan Rehák z Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Viliam Bárek, Ľuboš Jurík, Milan Čistý, Dušan Igaz, Štefan Adam, za vysokoškolskú učebnicu Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov, ktorú tiež slávnostne uviedli do života.
Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,24.8.2015 8:41:54
Výstava z medzinárodného prieskumu rieky Dunaj

Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja so sídlom vo Viedni (IPCDR) uskutočňuje každých 7 rokov spoločný prieskum Dunaja (Joint Danube Survey – JDS).

Slovensko v tejto aktivite reprezentoval už po tretí raz v r. 2013 Výskumný ústav vodného hospodárstva, ktorý zabezpečoval organizáciu na slovenskom úseku Dunaja. Špecialisti z Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku vykonávali odbery vzoriek, analýzy vybraných ukazovateľov a zabezpečovali hydro-morfologické merania.

 


Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,19.8.2015 8:54:04
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 13NASLEDUJÚCA STRANA »