Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
Odber vzoriek prostredníctvom vrtov
Pracovníci Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) zrealizovali 19. augusta 2019 odber vzoriek podzemnej vody prostredníctvom vrtov v 3 lokalitách – v Záhorskej Bystrici, Stupave a v Lozorne. Ten istý deň bol zároveň kontrolným dňom vrtných prác v lokalite Vlčkovce, ktorú realizuje firma IN SITU P & R s.r.o.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,23.8.2019 10:45:46
Sledovanie Dunaja a jeho prítokov
JDS4 je pokračovaním úspešnej trilógie Joint Danube Surveys – spoločných prieskumov Dunaja, účelom ktorých je získať cenné informácie o najdôležitejších parametroch súvisiacich so stavom vodného ekosystému v celom pozdĺžnom profile našej druhej najväčšej rieky v Európe. Štvrté pokračovanie spoločného prieskumu začalo tento rok na vybraných odberových miestach v 13 krajinách naprieč Dunajom a jeho významnými prítokmi.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,24.7.2019 14:22:40
Seminár pracovníkov rádiochemických laboratórií 2019.
Dňa 20.6.2019 sa uskutoční Rádiochemický seminár v priestoroch VÚVH.
Bližšie informácie nájdete v pozvánke.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,13.5.2019 10:51:43
Oslava Svetového dňa vody
V hoteli Pod lipou v Modre sa dňa 21. marca 2019 konalo slávnostne stretnutie vodohospodárov, nad ktorým prevzal záštitu podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos.
Podujatie organizovalo Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku spoločne s Asociáciou vodárenských spoločností pri príležitosti osláv Svetového dňa vody.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,22.3.2019 13:58:58
Svetový deň vody tentoraz trochu netradične
Pri príležitosti oslavy Svetového dňa vody odznel z úst generálnej riaditeľky VÚVH Ľubice Kopčovej netradičný príhovor zohľadňujúci tohtoročnú tému Voda pre všetkých aj vďaka autorovi básne, ktorým je náš kolega Radoslav Bujnovský. 

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,22.3.2019 13:38:11
Svetový deň vody 2019
Zámerom tohtoročnej témy Svetového dňa vody „Leaving no one behind“ je poukázať na fakt, že právo na vodu má každý a vychádza z prísľubu Agendy pre udržateľný rozvoj 2030, konkrétne z Cieľa 6: Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,5.3.2019 13:41:57
Trilaterálne stretnutie Prioritnej oblasti 4 Dunajskej stratégie (PO4 EUSDR) a Medzinárodnej komisie pre ochranu rieky Dunaj (ICPDR)
Dňa 19. 2. 2019 sa vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave konalo stretnutie zástupcov koordinátorov PO4 EUSDR za Slovensko, Maďarsko a zástupcov ICPDR zamerané na vzájomné informovanie sa o aktivitách a plánoch na rok 2019.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,22.2.2019 15:32:28
Workshop Danube Floodplain
 Nemeckí, českí a slovenskí partneri projektu DANUBE FLOODPLAIN  sa dňa 31.1.2019 zúčastnili jednodňového stretnutia zainteresovaných subjektov, spojeného s workshopom zameraným na ekosystémové služby. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,12.2.2019 17:29:55
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 13NASLEDUJÚCA STRANA »