Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
VÚVH ako certifikovaná inštitúcia si svoju pozíciu obhájila aj pre ďalšie obdobie
6. novembra 2018 sa na VÚVH uskutočnil dozorný audit na preverenie zhody a efektívnosti zavedeného systému manažérstva kvality (SMK) s normou STN EN ISO 9001:2016 .

Audit vykonala Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o., so sídlom v Žiline. Výsledky z auditu sú pre VÚVH pozitívne – potvrdzujú dôsledné plnenie požiadaviek referenčnej normy ISO 9001 .

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,12.11.2018 12:16:46
Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore
bol názov konferencie, ktorá sa konala v Bratislave v dňoch 17. – 18. októbra 2018 pod záštitou premiéra a ministerky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a za účasti ministrov poľnohospodárstva V4 a Rakúska. Politickí predstavitelia a odborníci z rôznych krajín sa stretli s cieľom hľadať riešenia súvisiace s problematikou riadenia a eliminácie rizík v poľnohospodárskom sektore.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,12.11.2018 12:11:55
Európska noc výskumníkov
12. ročník festivalu Európska noc výskumníkov sa tak ako po minulé roky konal 28. septembra v 24 štátoch Európy. Posledný septembrový piatok žili vedou slovenské mestá: Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice a Poprad. Stánok VÚVH bolo možné nájsť v bratislavskom V – KLUBE.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,12.10.2018 15:38:35
Výskumný ústav vodného hospodárstva otvoril svoje laboratória žiakom a študentom.
Žiaci druhého stupňa základných škôl a študenti stredných škôl mali 12. septembra 2018 od 9.00 do 13.00 hod. príležitosť v rámci Dňa otovrených dverí nahliadnuť do laboratórií Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH).
Výskumní pracovníci z Hydrotechnických laboratórií, Kalibračného laboratória vodomerných meračov a Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku priblížili zaujímavým spôsobom mladým návštevníkom svoju prácu.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,24.9.2018 14:56:20

Stratégia EÚ pre Dunajský región (EUSDR), Prioritná oblasť 4 "Obnoviť a udržať kvalitu vôd" a Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj (ICPDR)
v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Výskumným ústavom vodného hospodárstva vás pozýva na workshop

Nové skúsenosti s implementáciou článku 4.7 Rámcovej smernice o vode v Dunajskom regióne


Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,4.9.2018 15:39:56
Zamestnanci VÚVH si aj tento rok prevzali ocenenie z rúk ministra životného prostredia SR László Sólymosa.
Už od roku 1999 sú každý rok oceňovaní tí, ktorí sa svojou prácou, odbornosťou a prístupom významnou mierou podieľajú na zlepšovaní životného prostredia. Môžeme medzi nich zaradiť aj Ing. Katarínu Holubovú, PhD., ktorá bola ocenená cenou ministra v kategórii jednotlivci za dlhodobý prínos v oblasti aplikovaného výskumu hydrológie povrchových vôd, riečnych procesov, morfológie vodných tokov a nádrží, transportu sedimentov, revitalizácii tokov a mokradí.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,11.6.2018 10:26:24
9. výročné Fórum Stratégie Európskej únie pre región Baltského mora (EUSBSR)
sa tento rok konal 4. – 5. júna 2018  v estónskom Tallinne.
Fórum bolo zvolané Ministerstvom zahraničných vecí Estónska spolu s Fórom Baltského rozvoja. Jeho príprava prebiehala v úzkej spolupráci s Európskou komisiou, Ministerstvom životného prostredia a ďalšími partnermi. Stretlo sa približne 770 účastníkov z rôznych oblastí – vlády, medzinárodných a neziskových organizácií, univerzít, regionálnych komerčných inštitúcií – aby diskutovali o výzvach v regióne Baltského mora.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,8.6.2018 14:19:51
Memorandum o spolupráci medzi Výskumným ústavom vodného hospodárstva a Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka, v.v.i.

podpísali za Výskumný ústav vodného hospodárstva jeho generálna riaditeľka Ľubica Kopčová a za  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka riaditeľ Tomáš Urban.

Memorandum je výsledkom dohody o vzájomnej spolupráci v nasledovných oblastiach:
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,8.6.2018 11:38:11

« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 7NASLEDUJÚCA STRANA »