Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
Technická asistencia pri implementácií požiadaviek smernice 91/271/EEC samospráv v Moldavsku
V dňoch 21. – 22.11.2018 sa uskutočnili dva záverečné workshopy v Moldavsku – v Kišiňove a v Stefan Vode, na ktorých boli prezentované výsledky projektu „Technická asistencia pri implementácií požiadaviek smernice 91/271/EEC samospráv v Moldavsku“.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,10.12.2018 9:48:38
Polstoročnica konferencie Vodohospodári v priemysle
Konferencia Vodohospodári v priemysle, ktorá tento rok oslávila svoje 50-te výročie sa niesla nielen v duchu profesionálnom, ale i slávnostnom. Zúčastnili sa na nej významne osobnosti a odborníci v oblasti vodného hospodárstva. Konala sa 12. – 14. 11. 2018 vo Vyhniach a nezaobišla sa bez udeľovania ocenení

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.11.2018 13:27:09
Posudzovanie Slovenskej národnej akreditačnej služby v NRL
V dňoch 6. - 7. 11. a 12. 11. 2018 sa uskutočnilo posudzovanie činnosti Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku (NRL) v oblasti organizovania programov skúšok spôsobilosti (PSS, PT). Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) posudzovala kompetentnosť plnenia požiadaviek NRL v súlade ISO/IEC 17043:2010.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.11.2018 13:11:23
Udelenie pamätnej medaily VÚVH
Predstavitelia Stavebnej fakulty STU v Bratislave oslávili 13. novembra 2018  65. výročie vzniku Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva. Táto mimoriadna udalosť bola vhodnou príležitosťou na odovzdanie pamätných medailí odborníkom aj inštitúciám.

Medzi tými, ktorí si ocenenie prevzali bola aj generálna riaditeľka Výskumného ústavu vodného hospodárstva Ľ. Kopčová

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.11.2018 12:48:56
VÚVH ako certifikovaná inštitúcia si svoju pozíciu obhájila aj pre ďalšie obdobie
6. novembra 2018 sa na VÚVH uskutočnil dozorný audit na preverenie zhody a efektívnosti zavedeného systému manažérstva kvality (SMK) s normou STN EN ISO 9001:2016 .

Audit vykonala Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o., so sídlom v Žiline. Výsledky z auditu sú pre VÚVH pozitívne – potvrdzujú dôsledné plnenie požiadaviek referenčnej normy ISO 9001 .

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,12.11.2018 12:16:46
Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore
bol názov konferencie, ktorá sa konala v Bratislave v dňoch 17. – 18. októbra 2018 pod záštitou premiéra a ministerky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a za účasti ministrov poľnohospodárstva V4 a Rakúska. Politickí predstavitelia a odborníci z rôznych krajín sa stretli s cieľom hľadať riešenia súvisiace s problematikou riadenia a eliminácie rizík v poľnohospodárskom sektore.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,12.11.2018 12:11:55
Európska noc výskumníkov
12. ročník festivalu Európska noc výskumníkov sa tak ako po minulé roky konal 28. septembra v 24 štátoch Európy. Posledný septembrový piatok žili vedou slovenské mestá: Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice a Poprad. Stánok VÚVH bolo možné nájsť v bratislavskom V – KLUBE.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,12.10.2018 15:38:35
Výskumný ústav vodného hospodárstva otvoril svoje laboratória žiakom a študentom.
Žiaci druhého stupňa základných škôl a študenti stredných škôl mali 12. septembra 2018 od 9.00 do 13.00 hod. príležitosť v rámci Dňa otovrených dverí nahliadnuť do laboratórií Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH).
Výskumní pracovníci z Hydrotechnických laboratórií, Kalibračného laboratória vodomerných meračov a Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku priblížili zaujímavým spôsobom mladým návštevníkom svoju prácu.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,24.9.2018 14:56:20
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 13NASLEDUJÚCA STRANA »