Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
Svetový deň vody 2018 trochu inak
Tak ako po minulé roky, aj tento sme sa rozhodli byť súčasťou osláv Svetového dňa vody, ktorý si na podnet Organizácie spojených národov každoročne pripomíname už od roku 1992. Témou Svetového dňa vody 2018 je „Príroda pre vodu“.

Motto na prvý pohľad príliš široké na to, aby sme si ho vedeli bližšie konkretizovať, bolo zároveň výzvou zamyslieť sa nad tým, čo pre nás voda znamená, znamenala a bude znamenať, a to v širšom význame.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.4.2018 15:47:09
Bezplatná analýza vody počas výstavy Coneco, Racioenergia a Voda
Prvých 60 návštevníkov stánku Výskumného ústavu vodného hospodárstva v rámci výstavy Coneco, Racioenergia a Voda bude mať od 11. do 12. apríla 2018 možnosť nechať si bezplatne urobiť analýzu dusičnanov zo vzorky studničnej vody.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,9.4.2018 9:47:57
Manažment povodí a extrémne hydrologické javy
Sucho a povodne majú významnú časovú a priestorovú variabilitu a sú fenoménom klimatickej zmeny.  Sú zodpovedné za hospodárske, ekonomické, ale aj politické a medzinárodné súvislosti.  Slovensko nie je výnimkou.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,3.11.2017 14:44:48
10. bienálna konferencia Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV 2017 v Podbanskom
V dňoch 16.10. – 18.10. 2017 sa v Podbanskom, v hoteli Permon uskutočnila jubilejná 10. bienálna konferencia Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. Podujatie pripravil Výskumný ústav vodného hospodárstva v spolupráci so Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou (člen ZSVTS) a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou pri VÚVH Bratislava (člen ZSVTS).
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,30.10.2017 11:25:37
„Made by Science“ – „Vytvorené vedou“
bol motto 11. ročníka FESTIVALU VEDY Európska noc výskumníkov prebiehajúcom 29. septembra 2017. Slovensko bolo jedným z 24 štátov, ktoré hostili výskumníkov počas predposlednej septembrovej noci.   Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH)  sa festivalu zúčastnil aj tento rok a opäť v Starej tržnici v Bratislave. Okrem Bratislavy sa konal festival paralelne aj v ďalších slovenských mestách - Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodnej lokalite: Medzev a Levice.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,30.10.2017 7:41:01
Cena ministra životného prostredia
Pri príležitosti svetového dňa životného prostredia hostila historická budova Národnej rady Slovenskej republiky 5. júna  odborníkov, ktorí sa významne pričinili v starostlivosti o životné prostredie a ochranu prírody. Spolu 32 ocenení odovzdal osobnostiam a kolektívom minister
životného prostredia László Sólymos.

Medzi ocenenými súčasnými a bývalými zamestnancami rezortných organizácií nechýbali ani predstavitelia vodohospodárskeho sektora. Počas slávnostnej ceremónie bola vyzdvihnutá ich celoživotná práca ako aj osobný a profesionálny prístup v rôznych oblastiach vodného hospodárstva.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,12.6.2017 8:11:11
Kooperačná rámcová zmluva medzi VÚVH a BVS
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS) sa na základe prínosnej a dlhoročnej spolupráce rozhodli uzavrieť Kooperačnú Rámcovú zmluvu o odbornej a vedecko-výskumnej spolupráci v oblasti zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania, čistenia odpadových vôd a nakladania s kalmi.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,24.4.2017 14:55:43
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 7