Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné

Stratégia EÚ pre Dunajský región (EUSDR), Prioritná oblasť 4 "Obnoviť a udržať kvalitu vôd" a Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj (ICPDR)
v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Výskumným ústavom vodného hospodárstva vás pozýva na workshop

Nové skúsenosti s implementáciou článku 4.7 Rámcovej smernice o vode v Dunajskom regióne


Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,4.9.2018 15:39:56
Zamestnanci VÚVH si aj tento rok prevzali ocenenie z rúk ministra životného prostredia SR László Sólymosa.
Už od roku 1999 sú každý rok oceňovaní tí, ktorí sa svojou prácou, odbornosťou a prístupom významnou mierou podieľajú na zlepšovaní životného prostredia. Môžeme medzi nich zaradiť aj Ing. Katarínu Holubovú, PhD., ktorá bola ocenená cenou ministra v kategórii jednotlivci za dlhodobý prínos v oblasti aplikovaného výskumu hydrológie povrchových vôd, riečnych procesov, morfológie vodných tokov a nádrží, transportu sedimentov, revitalizácii tokov a mokradí.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,11.6.2018 10:26:24
9. výročné Fórum Stratégie Európskej únie pre región Baltského mora (EUSBSR)
sa tento rok konal 4. – 5. júna 2018  v estónskom Tallinne.
Fórum bolo zvolané Ministerstvom zahraničných vecí Estónska spolu s Fórom Baltského rozvoja. Jeho príprava prebiehala v úzkej spolupráci s Európskou komisiou, Ministerstvom životného prostredia a ďalšími partnermi. Stretlo sa približne 770 účastníkov z rôznych oblastí – vlády, medzinárodných a neziskových organizácií, univerzít, regionálnych komerčných inštitúcií – aby diskutovali o výzvach v regióne Baltského mora.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,8.6.2018 14:19:51
Memorandum o spolupráci medzi Výskumným ústavom vodného hospodárstva a Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka, v.v.i.

podpísali za Výskumný ústav vodného hospodárstva jeho generálna riaditeľka Ľubica Kopčová a za  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka riaditeľ Tomáš Urban.

Memorandum je výsledkom dohody o vzájomnej spolupráci v nasledovných oblastiach:
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,8.6.2018 11:38:11

Svetový deň vody 2018 trochu inak
Tak ako po minulé roky, aj tento sme sa rozhodli byť súčasťou osláv Svetového dňa vody, ktorý si na podnet Organizácie spojených národov každoročne pripomíname už od roku 1992. Témou Svetového dňa vody 2018 je „Príroda pre vodu“.

Motto na prvý pohľad príliš široké na to, aby sme si ho vedeli bližšie konkretizovať, bolo zároveň výzvou zamyslieť sa nad tým, čo pre nás voda znamená, znamenala a bude znamenať, a to v širšom význame.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,20.4.2018 15:47:09
Bezplatná analýza vody počas výstavy Coneco, Racioenergia a Voda
Prvých 60 návštevníkov stánku Výskumného ústavu vodného hospodárstva v rámci výstavy Coneco, Racioenergia a Voda bude mať od 11. do 12. apríla 2018 možnosť nechať si bezplatne urobiť analýzu dusičnanov zo vzorky studničnej vody.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,9.4.2018 9:47:57
Manažment povodí a extrémne hydrologické javy
Sucho a povodne majú významnú časovú a priestorovú variabilitu a sú fenoménom klimatickej zmeny.  Sú zodpovedné za hospodárske, ekonomické, ale aj politické a medzinárodné súvislosti.  Slovensko nie je výnimkou.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,3.11.2017 14:44:48
10. bienálna konferencia Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV 2017 v Podbanskom
V dňoch 16.10. – 18.10. 2017 sa v Podbanskom, v hoteli Permon uskutočnila jubilejná 10. bienálna konferencia Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. Podujatie pripravil Výskumný ústav vodného hospodárstva v spolupráci so Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou (člen ZSVTS) a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou pri VÚVH Bratislava (člen ZSVTS).
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,30.10.2017 11:25:37
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 13NASLEDUJÚCA STRANA »