Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
„Made by Science“ – „Vytvorené vedou“
bol motto 11. ročníka FESTIVALU VEDY Európska noc výskumníkov prebiehajúcom 29. septembra 2017. Slovensko bolo jedným z 24 štátov, ktoré hostili výskumníkov počas predposlednej septembrovej noci.   Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH)  sa festivalu zúčastnil aj tento rok a opäť v Starej tržnici v Bratislave. Okrem Bratislavy sa konal festival paralelne aj v ďalších slovenských mestách - Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodnej lokalite: Medzev a Levice.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,30.10.2017 7:41:01
Prvé výsledky monitoringu studne vo Vrakuni.
Minister životného prostredia László Sólymos osobne navštívil dňa 4.8.2017 Výskumný ústav vodného hospodárstva, kde mu v Národnom referenčnom laboratóriu pre oblasť vôd na Slovensku boli prezentované výsledky analýz vzoriek odobratých zo studne v susedstve vrakunskej skládky.  Podľa slov generálnej riaditeľky  VÚVH Ľ. Kopčovej výsledky analýz vody zo studne potvrdili výsledky získané z osemnástich monitorovacích vrtov spravovaných Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,22.8.2017 14:20:16
Cena ministra životného prostredia
Pri príležitosti svetového dňa životného prostredia hostila historická budova Národnej rady Slovenskej republiky 5. júna  odborníkov, ktorí sa významne pričinili v starostlivosti o životné prostredie a ochranu prírody. Spolu 32 ocenení odovzdal osobnostiam a kolektívom minister
životného prostredia László Sólymos.

Medzi ocenenými súčasnými a bývalými zamestnancami rezortných organizácií nechýbali ani predstavitelia vodohospodárskeho sektora. Počas slávnostnej ceremónie bola vyzdvihnutá ich celoživotná práca ako aj osobný a profesionálny prístup v rôznych oblastiach vodného hospodárstva.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,12.6.2017 8:11:11
Kooperačná rámcová zmluva medzi VÚVH a BVS
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS) sa na základe prínosnej a dlhoročnej spolupráce rozhodli uzavrieť Kooperačnú Rámcovú zmluvu o odbornej a vedecko-výskumnej spolupráci v oblasti zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania, čistenia odpadových vôd a nakladania s kalmi.

Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Peter Graus ,24.4.2017 14:55:43
Seminár pracovníkov rádiochemických laboratórií 2017.
Dňa 21. apríla 2017 sa uskutoční Rádiochemický seminár v priestoroch VÚVH.
Bližšie informácie nájdete v pozvánke.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,18.4.2017 11:19:04
Výstava študentských diel v átriu MŽP SR
Práce študentov, ktorí sa zapojili do 6. ročníka súťaže pri príležitosti Svetového dňa vody 2017 ste si mohli pozrieť v átriu Ministerstva životného prostredia SR od 21. – 31. 3. 2017.
Niektorí z vás ste prijali pozvanie aj na slávnostné ukončenie výstavy, ktoré dňa 30. 3. 2017 otvoril štátny tajomník MŽP SR Norbert Kurilla. Počas svojho príhovoru prítomných oboznámil s víťaznými prácami tohto ročníka súťaže a vyjadril spokojnosť so stúpajúcou úrovňou výtvarných prác.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,11.4.2017 14:24:22
Svetový deň vody 2017, Incheba Expo

Svetový deň vody 2017 sme tento rok oslávili počas veľtrhu Coneco, racioenergia a voda. Okrem prezentácie aktivít vybraných rezortných organizácii (Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Asociácia vodárenských spoločností, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. a Slovenský hydrometeorologický ústav) pod hlavičkou  Ministerstva životného prostredia SR, sme  23. marca v Expo Clube Incheba,  pod záštitou ministra životného prostredia SR Lászla Sólymosa, otvorili slávnostné stretnutie spojené s odovzdávaním cien víťazom výtvarnej súťaže.
Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,28.3.2017 14:09:28
Svetový deň vody 2017
Na podnet Organizácie spojených národov si od roku 1992 každoročne 22. marca pripomíname Svetový deň vody.

Tohtoročnou témou sú  „Odpadové vody“.

Podľa komunikačnej kampane organizácie UN  Water sa viac ako 80% odpadových vôd  vypúšťa nečistených späť do prírody. Poslaním Svetového dňa vody 2017 je napomáhať k  dosiahnutiu Cieľa 6 udržateľného rozvoja - Zabezpečiť dostupnosť a  udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.


Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Miloš Reháček ,14.3.2017 16:13:02
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 13NASLEDUJÚCA STRANA »