Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
Výstava zrealizovaných projektov VÚVH.

Výskumný ústav vodného hospodárstva prezentuje v átriu Ministerstvaživotného prostredia svoje úspešne zrealizované projekty, medzi ktoré môžeme zaradiť:

Monitorovaniea hodnotenie stavu vôd I. a II. Etapa, so zameraním na overenie stavuvôd a jeho porovnanie s predchádzajúcim obdobím a zhodnotenieopatrení ustanovených Vodným plánom SR.

CO-WANDA, programnadnárodnej spolupráce pre juhovýchodnú Európu, cieľom ktorého bol návrhmedzinárodnej konvencie pre nakladenie s odpadmi z lodí pre všetkypodunajské krajiny.

Program LIFE, v rámcisegmentu  Environmentálna politikaa riadenie v oblasti životného prostredia boli úspešne zrealizovanéprojekty súvisiace s ochranou a obnovou riečnych a lužných biotopov,spoločných záplavových území Dunaja pre posilnenie protipovodňovej ochranya revitalizáciou rieky Moravy.


Čítajte viac.....     Pridal: Ing. Mária Rimarčíková ,23.9.2016 12:15:42
Ocenenie pre zamestnancov VÚVH

Tradičné ocenenia v troch kategóriách – ďakovný list, čestné uznanie a cena ministra životného prostredia si z rúk šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa prevzali začiatkom júna v priestoroch bratislavskej Moyzesovej siene súčasní, ale aj niekdajší zamestnanci rezortných a príspevkových organizácií ministerstva. Medzi ocenenými nechýbali aj zamestnanci VÚVH.


Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,20.6.2016 12:46:59
Deň Dunaja a Deň otvorených dverí MŽP SR
Pozývame vás na Deň Dunaja spolu s Dňom otvorených dverí Ministerstva životného prostredia, ktorý sa uskutoční v sobotu - 18. júna 2016 v átriu Ministerstva životného prostredia SR. Výskumný ústav vodného hospodárstva je jednou z rezortných organizácií, ktoré tam budú prezentovať svoje činnosti.
Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,10.6.2016 12:37:41
XLII. konferencia HYDROCHÉMIA 2016

V dňoch 18. – 19. mája 2016 sa v Bratislave na pôde Výskumného ústavu vodného hospodárstva konala v poradí už XLII. konferencia s medzinárodnou účasťou HYDROCHÉMIA 2016 „Nové analytické metódy v chémii vody“.


Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,10.6.2016 12:25:23
Výtvarná súťaž študentov stredných umeleckých škôl k Svetovému dňu vody 2016

Slávnostné odovzdávanie cien v poradí 5. ročníka výtvarnej sútaže študentov stredných umeleckých škôl sa uskutočnilo 7. apríla 2016 v Incheba Expo Clube v Bratislave v rámci odbornej konferencie s názvom Voda a zamestnosť na výstave CONECO – RACIOENERGIA-VODA. Vernisáž diel všetkých študentov bola verejnosti prístupná od 21. marca do 1. apríla 2016 v átriu Ministerstva životného prostredia SR. 


Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,12.4.2016 15:11:19
Odborná konferencia Voda a zamestnanosť v rámci výstavy CONECO

Minulý týždeň sa uskutočnil v poradí 37. ročník výstavy CONECO-RACIOENERGIA.Súčasťou bol aj 3. ročník medzinárodnej výstavy využitia a ochrany vody – VODA 2016, nad ktorou prevzal záštitu šéf envirorezortu László Solymos. Výskumný ústav vodného hospodárstva mal svoj informačný stánok spolu s ostanými organizáciami envirorezortu. 7. apríla 2016 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnila odborná konferencia Voda a zamestnanosť. Cieľovou skupinou boli študenti stredných a vysokých škôl, zamestnávatelia, ale aj širšia odborná verejnosť.


Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,12.4.2016 14:29:58
Svetový deň vody 2016 sme oslávili vo Vígľaši

Dňa 22. marca 2016 sa v dopoludňajších hodinách na zámku Vígľaš uskutočnilo slávnostné stretnutie vodohospodárov k Svetovému dňu vody 2016.  Podujatie sa konalo pod záštitou ministra životného prostredia SR. Hlavnými organizátormi boli Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácia vodárenských spoločností, zúčastnili sa však aj ďalší čestní hostia, zástupcovia MŽP SR, MZ SR,  členské organizácie ZZVH,  zástupcovia vodárenských spoločností a odborná verejnosť. Stretnutie viedla vedúca kancelárie  AVS – Ing. Ivana Mahríková, PhD.


Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,23.3.2016 11:04:24
Rámcový program monitorovania vôd

Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na roky 2016 – 2021 bol schválený 17. februára 2016 na porade ministra životného prostredia SR a nadväzuje na predchádzajúce rámcové programy monitorovania (2008-2010, 2010-2015). Program bol doplnený o požiadavky, ktoré vyplynuli z bilaterálnych rokovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou, z hodnotiacich správ, ktoré vypracovala Európska komisia, z  najnovšej európskej legislatívy a z národných požiadaviek.


Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,26.2.2016 11:33:54
« PREDCHÁDZAJÚCA STRANAStránka z 13NASLEDUJÚCA STRANA »