Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Posúdenie uplatniteľnosti výnimky podľa čl. 4.7 rámcovej smernice o vode (RSV, 2000/60/ES) pre nové infraštruktúrne projekty (pôvodne primárne posúdenie nového infraštruktúrneho projektu)

Výskumný ústav vodného hospodárstva ako odborné vedecko-výskumné pracovisko vodného hospodárstva je poverený výkonom primárneho posúdenia významnosti vplyvu realizácie nových rozvojových projektov na stav útvarov povrchovej vody a stav útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov a vydávaním stanoviska o potrebe posúdenia nového rozvojového projektu podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, ktorý je transpozíciou čl. 4.7 rámcovej smernice o vode.

poverenie

Bližšie informácie:

RNDr. Ľuboslava Garajová
Telefón: +421 2 59 343 295
mobil: +421 918 360 166
E-mail: luboslava.garajova@vuvh.sk


V súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 16 ods. 10 k neúspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, dobrého ekologického stavu alebo dobrého ekologického potenciálu, alebo pri predchádzaní zhoršenia stavu útvarov povrchovej vody alebo podzemnej vody dôsledkom nových zmien fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovne hladiny útvaru podzemnej vody, alebo k nezabráneniu zhoršenia stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého stavu na dobrý stav v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka alebo ich zmien môže dôjsť len na základe výnimky z environmentálnych cieľov podľa odseku 6 písm. b) (ďalej len „výnimka“), ktorú povolí orgán štátnej vodnej správy na základe žiadosti po splnení podmienok odseku 6 písm. b) prvého až štvrtého bodu. Podľa § 16a vodného zákona je postup pri uplatňovaní výnimky nasledovný:


(1) Ten, kto má záujem realizovať činnosť, ktorou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b), je povinný pred jej povolením požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie záväzného stanoviska. V záväznom stanovisku orgán štátnej vodnej správy určí, či sa pred povolením činnosti vyžaduje výnimka.
(2) K žiadosti o vydanie záväzného stanoviska žiadateľ priloží projektovú dokumentáciu činnosti.
(3) Orgán štátnej vodnej správy požiada do siedmich dní od doručenia žiadosti poverenú osobu o vydanie odborného stanoviska, ktorého predmetom je určenie, či pri realizácii činnosti môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov dotknutých vodných útvarov. Odborné stanovisko poverenej osoby je podkladom pre vydanie záväzného stanoviska. Poverená osoba vypracuje odborné stanovisko na náklady žiadateľa.
(4) Orgán štátnej vodnej správy môže vydať záväzné stanovisko aj bez odborného stanoviska poverenej osoby, ak z predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie vyplýva, že povaha činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom; v takom prípade vydá záväzné stanovisko do siedmich dní od doručenia žiadosti.
(5) Orgán štátnej vodnej správy zverejní záväzné stanovisko na svojom webovom sídle a súčasne na webovom sídle ministerstva po dobu 30 dní.
(6) Žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.


Cena služby (posúdenie uplatniteľnosti článku 4.7 RSV /pôvodne primárne posúdenie/ a vypracovanie odborného stanoviska):
50,40 EUR s DPH / 1 hodina; t. j. 42,00 bez DPH + 8,40 DPH (20 %)

Celková cena služby závisí od počtu odpracovaných hodín.
Cenník je platný od 01.05.2021.

Posúdenie uplatniteľnosti článku 4.7 RSV /pôvodne primárne posúdenie/ nového infraštruktúrneho projektu podľa čl. 4.7 rámcovej smernice o vode, resp. vodného zákona.