Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 

Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd 2019

V dňoch 15. – 17. októbra 2019 sa v Podbanskom konala jedenásta bienálna konferencia Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. V prekrásnom tatranskom prostredí sa strelo vyše 280 odborníkov z radov prevádzkovateľov verejných kanalizácií, orgánov štátnej správy, vedeckých a pedagogických pracovníkov, či zástupcov súkromných spoločností zaoberajúcich sa problematikou odvádzania a čistenia odpadových vôd.

Podujatie, nad ktorým prevzal záštitu podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos organizoval Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Asociáciou čistiarenských expertov Slovenskej republiky (AČE SR), Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou (SVHS), členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou pri VÚVH, členom ZSVTS. Partnerom a zároveň spoluorganizátorom konferencie bola Asociácia vodárenských spoločností (AVS), a mediálnymi partnermi odborné časopisy Vodohospodársky spravodajca, Vodárenské pohľady a Vodní hospodářství.

Cieľom konferencie bolo oboznámiť účastníkov s aktuálnym stavom, novými poznatkami, postupmi a technológiami v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd, nakladania s čistiarenským kalom, poskytnúť nové informácie a skúsenosti z výstavby a rekonštrukcií stokových sietí a čistiarní odpadových vôd (ČOV), súvisiacou legislatívou a ekonomickými aspektmi. Konferencie sa zúčastnilo viacero súkromných firiem z oblasti čistenia a odvádzania odpadových vôd, prezentujúcich svoje produkty.

Účastníkov na úvod konferencie svojimi príhovormi oficiálne privítali a podujatie zároveň slávnostne otvorili generálna riaditeľka VÚVH Ing. Ľubica Kopčová, PhD., riaditeľ Odboru kvality vôd VÚVH Ing. Peter Belica, CSc., riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva MŽP SR Ing. Anna Gaálová, vedúca kancelárie AVS Ing. Ivana Mahríková, PhD. EUR ING, predseda AČE SR prof. Ing. Igor Bodík, PhD. a predseda Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti (SVHS) Ing. Pavel Hucko, CSc.

Ani tento rok nechýbalo veľké množstvo zaujímavých odborných tém, ktoré boli v rámci nižšie uvedených tematických sekcií obsiahnuté v podnetných príspevkoch odprezentovaných ich autormi zo Slovenska aj zahraničia:
 • Ekonomický a právny background rekonštrukcie stokových sietí a ČOV
 • Stav v odvádzaní a čistení odpadových vôd
 • Rekonštrukcia komunálnych ČOV
 • Kalové a plynové hospodárstvo
 • Stokovanie
 • Technológie, procesy a priemyselné znečistenie
 • Mikropolutanty, drogy, farmaceutiká
 • Posterová prezentácia


Na konferencií za VÚVH odznelo spolu 9 príspevkov na témy „Kľúčové tematické otázky a očakávania v súvislosti so smernicou 91/271/EHS pre budúce obdobie“, ktorý predniesla Mgr. M. Kralčáková, „Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky“ od Ing. P. Belicu, CSc., „Plnenie smernice o komunálnych odpadových vodách očami EK“ od Ing. D. Drahovskej, „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v obciach patriacich do aglomerácií pod 2 000 EO za rok 2017“ od Ing. M. Mihalíkovej, „Špecifické znečistenie povrchových vôd“ od Ing. E. Rajczykovej, CSc., „Odhad podielu znečistenia z plošných a bodových zdrojov v povrchových vodách“ od Ing. P. Bertu, PhD., „Prínosy rekonštrukcie verejnej kanalizácie za posledné roky“ od Ing. K. Kozákovej, „Skúsenosti zo skúšobnej prevádzky rekonštruovanej ČOV s membránovou separáciou v Bánovciach nad Bebravou“ od Ing. K. Kucmana, CSc. a „Nakladanie s kalmi z komunálnych ČOV v SR“ od Ing. L. Sumegovej, PhD.

Novinkou tohtoročnej konferencie bola možnosť účastníkov počas posterovej sekcie hlasovať za najlepší poster, pričom víťazom sa stal príspevok Ing. V. Gregušovej, PhD. s témou „Matematické modelovanie prúdenia v dosadzovacej nádrži“.

Aj posledná bienálna konferencia Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd poskytla dôstojné zázemie pre prezentovanie výsledkov prác, výmenu informácií a poznatkov, ako aj neformálne diskusie.


Zobraziť Galériu