Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 

Verejné pripomienkovanie projektu "Optimalizácia informačných systémov VÚVH pre zber a spracovanie údajov v oblasti vôd“ (projekt_2133)

Výskumný ústav vodného hospodárstva v rámci svojich rozvojových aktivít pripravil projekt rozvoja IS "Optimalizácia informačných systémov VÚVH pre zber a spracovanie údajov v oblasti vôd“, ktorého cieľom je:

1. optimalizácia existujúcich informačných nástrojov pre zber a spracovanie údajov o kvalite podzemných vôd, vrátane obstarania zariadení pre terénny zber údajov z účelovej monitorovacej siete VÚVH,

2. optimalizácia nástrojov pre spracovanie priestorových údajov, príprava vybraných mapových aplikáciía vybraných priestorových údajov,

3. analytická príprava a návrh budúceho komplexného agendového informačného systému VÚVH.

Motiváciou projektu je potreba znížiť objem manuálneho spracovania agendy pracovníkmi VÚVH a nahradiť zastarané a primitívne nástroje pre spracovanie agendy v súlade s Rámcovým programom monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2022-2027.

Projekt predpokladá financovanie z Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci programového obdobia 2014-2020.

Vypracovaný projekt rozvoja (projekt_2133) bol spracovaný v súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení  projektov a predmetná projektová dokumentácia je dostupná v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (MetaIS) nanasledujúcom linku:
projekt_2133

 

Pripomienky k projektovým dokumentom je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: martin.husar@vuvh.sk do 31.3.2023 16:00 hod.


Template na pripomienkovanie projektu_2133