Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 

9. bienálna konferencia Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd

V dňoch 13. – 15. októbra 2015 sa v priestoroch hotela Permon v Podbanskom uskutočnila pod záštitou ministra životného prostredia SR 9. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd.

Konferenciu pripravil Výskumný ústav vodného hospodárstva v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou pri VÚVH členom ZSVTS. Rokovanie konferencie slávnostne otvorili Ing. Alena Bujnová, riaditeľka Odboru vodnej politiky MŽP SR, Ing. Ľubica Kopčová, PhD. generálna riaditeľka Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Ing. Peter Belica CSc., riaditeľ Odboru kvality vôd VÚVH, Ing. Miroslav Kundrík, viceprezident Asociácie vodárenských spoločností a doc. Ing. Igor Bodík, PhD., predseda Asociácie čistiarenských expertov SR.

 

Tematicky konferencia nadviazala na predošlé ročníky.Jej cieľom bolo oboznámiť odbornú verejnosť s najnovšími poznatkami, postupmi a technológiami, umožňujúcimi bezpečné a ekologicky vyhovujúce odvádzanie, čistenie odpadových vôd a nakladanie s čistiarenským kalom.


 

 

 

Počas konferencie odznelo spolu 47 odborných prednášok, ktoré boli tematicky rozdelené do niekoľkých sekcií: Koncepčné a kvalitatívne faktory súvisiace s výstavbou a rekonštrukciou stokových sietí a ČOV; Stav v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd; Rekonštrukcia komunálnych ČOV; Stokovanie; Rekonštrukcia ČOV s priemyselným znečistením a Invenčné prístupy v oblasti odpadových vôd. Do programu konferencie bola zaradená aj posterová sekcia, v ktorej bolo prezentovaných 20 posterov.  

Ambíciou konferencie bolo zachytenie a popísanie rozhodujúcich stránok procesu výstavby stokových sietí a výstavby, resp. rekonštrukcie ČOV a aktivít zameraných na dosiahnutie stanovených cieľov, poskytnutie najnovších vedeckotechnických a ekonomických poznatkov, aktuálnych informácií o stave odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd, prezentácia dosiahnutých výsledkov a sprístupnenie v realite bežného dňa nadobudnutých poznatkov a skúseností s týmto procesom.

To, že o danú problematiku je veľký záujem svedčí účasť vyše 240 odborníkov zo Slovenska, Česka a Rakúska.
Vďaka patrí všetkým autorom prednášok a posterov za námahu, čas a ochotu podeliť sa so svojimi poznatkami a skúsenosťami s účastníkmi konferencie.