Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
 Odborné kurzy

Kurz vzorkovania povrchových vôd

Termín konania kurzu: 28. – 29. 3. 2023


Miesto konania: Forma prezentovania on-line v aplikácii MS Teams.


Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Velická, PhD.
Tel. č.: 02/59 343 286 (465)
e-mail: zuzana.velicka@vuvh.sk

Program kurzu: Kurz bude trvať 1,5 dňa a je určený pre zamestnancov vodárenských spoločností, podnikov povodí, úradov verejného zdravotníctva a ostatných pracovníkov zaoberajúcich sa kvalitou a ochranou životného prostredia.
Cieľom kurzu je získanie poznatkov o všeobecných zásadách pri odbere, logistike odberu vzoriek povrchových vôd, zabezpečenia a kontrole kvality pri odbere, príprave programov vzorkovania a monitorovania, o zásadách odberu mikrobiologických, biologických, fyzikálno-chemických a rádiologických ukazovateľov povrchovej vody.
Kurz bude zameraný na techniky odberov povrchových vôd (mikrobiológia, fytoplanktón, stanovenie obsahu chlorofylu-a, fytobentos, makrozoobentos, chemické ukazovatele stanovené na mieste odberu).

Okruh prednesených tém: Odber vzoriek povrchových vôd.


Účastnícky poplatok: 180,- €

Úhrada účastníckeho poplatku sa uskutočňuje vopred pred začiatkom kurzu na účet SVHS v termíne do 21. 3. 2023 .
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné prihlásiť náhradníka.

Záväznú prihlášku prosíme zaslať do 17. 3. 2023 na uvedenú kontaktnú adresu.

Detailnejšie informácie o kurze, platbe ako aj prihláška sú súčasťou priloženej pozvánky.


Prezentácie z kurzu - 46MB, (ZIP)