Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
 Konferencie

VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA BRATISLAVA
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
Asociácia vodárenských spoločností
Asociácia čistiarenských expertov SR
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS
Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava, člen ZSVTS

organizujú

 

Tematické okruhy konferencie

 •   legislatívne a koncepčné východiská pre výstavbu a modernizáciu ČOV a stokových sietí
 •   rekonštrukcia, intenzifikácia a obnova stokových sietí a ČOV
 •   ekonomické hľadiská a nástroje investičných akcií v oblasti stokových sietí a ČOV,
    vrátane využitia prostriedkov z fondov EÚ
 •   progresívne metódy čistenia odpadových vôd a spracovania kalov
 •   vzťah stokovej siete k ČOV, špecifiká rozsiahlych stokových sietí
 •   dažďové vody, vody z povrchového odtoku,
    opätovné používanie vyčistených odpadových vôd
 •   polutanty v odpadových vodách
 •   prevádzkové skúsenosti z rekonštruovaných ČOV a stokových sietí
 •   prevádzka stokových sietí a ČOV, krízové stavy a havárie
 •   špecifiká prevádzky priemyselných ČOV
 •   nové technologické postupy pri výstavbe, rekonštrukcii a obnove stokových sietí a ČOV
 •   materiály a výrobky používané pri rekonštrukcii stokových sietí a ČOV
 •   optimalizácia, automatizácia a riadenie procesov

 

Dôležité termíny:

11.10.2021zaslanie PowerPoint prezentácii autormi príspevkov
15.10.2021termín prihlásenia na konferenciu
20.-22.10.   
 2021
12. bienálna konferencia "Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV" [online]
 


Prihlášky na konferenciu:
Prihlasovanie na konferenciu prebieha elektronicky. Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára kliknutím na:  PRIHLASOVACÍ FORMULÁR.

 

Kontakt:
Ing. Peter Belica, CSc., tel.: +421 2 59343 470, e-mail: peter.belica@vuvh.sk
Ing. Dagmar Drahovská, tel.: +421 2 59343 429, e-mail: dagmar.drahovska@vuvh.sk

 

Na stiahnutie:
Prezentácie z konferencie

2. cirkulár
1. cirkulár
Pokyny pre štruktúru abstraktu
Program konferencie – aktualizácia 19.10.