aktívnych návštevníkov   web statistics návštev celkom Vitajte!    
Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Monitorovanie vôd
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 
Všetky článkyTlačové správyKonferencieSemináreKurzyIné
Pozvánka na dve májové konferencie

V termíne od 18. - 19. mája sa v priestoroch VÚVH uskutoční konferencia Hydrochémia "Nové analytické metódy v chémii vody".

V termíne od 17. do 18. mája sa v hoteli Falkensteiner v Bratislave pod záštitou Prioritnej oblasti 4 Kvalita vody Dunajskej stratégie uskutoční konferencia Efektívne využívanie vodných zdrojov v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny (Sucho a nedostatky vody).


Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,3.5.2016 7:49:03
Výtvarná súťaž študentov stredných umeleckých škôl k Svetovému dňu vody 2016

Slávnostné odovzdávanie cien v poradí 5. ročníka výtvarnej sútaže študentov stredných umeleckých škôl sa uskutočnilo 7. apríla 2016 v Incheba Expo Clube v Bratislave v rámci odbornej konferencie s názvom Voda a zamestnosť na výstave CONECO – RACIOENERGIA-VODA. Vernisáž diel všetkých študentov bola verejnosti prístupná od 21. marca do 1. apríla 2016 v átriu Ministerstva životného prostredia SR. 


Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,12.4.2016 15:11:19
Odborná konferencia Voda a zamestnanosť v rámci výstavy CONECO

Minulý týždeň sa uskutočnil v poradí 37. ročník výstavy CONECO-RACIOENERGIA.Súčasťou bol aj 3. ročník medzinárodnej výstavy využitia a ochrany vody – VODA 2016, nad ktorou prevzal záštitu šéf envirorezortu László Solymos. Výskumný ústav vodného hospodárstva mal svoj informačný stánok spolu s ostanými organizáciami envirorezortu. 7. apríla 2016 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnila odborná konferencia Voda a zamestnanosť. Cieľovou skupinou boli študenti stredných a vysokých škôl, zamestnávatelia, ale aj širšia odborná verejnosť.


Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,12.4.2016 14:29:58
Svetový deň vody 2016 sme oslávili vo Vígľaši

Dňa 22. marca 2016 sa v dopoludňajších hodinách na zámku Vígľaš uskutočnilo slávnostné stretnutie vodohospodárov k Svetovému dňu vody 2016.  Podujatie sa konalo pod záštitou ministra životného prostredia SR. Hlavnými organizátormi boli Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácia vodárenských spoločností, zúčastnili sa však aj ďalší čestní hostia, zástupcovia MŽP SR, MZ SR,  členské organizácie ZZVH,  zástupcovia vodárenských spoločností a odborná verejnosť. Stretnutie viedla vedúca kancelárie  AVS – Ing. Ivana Mahríková, PhD.


Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,23.3.2016 11:04:24
Rámcový program monitorovania vôd

Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na roky 2016 – 2021 bol schválený 17. februára 2016 na porade ministra životného prostredia SR a nadväzuje na predchádzajúce rámcové programy monitorovania (2008-2010, 2010-2015). Program bol doplnený o požiadavky, ktoré vyplynuli z bilaterálnych rokovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou, z hodnotiacich správ, ktoré vypracovala Európska komisia, z  najnovšej európskej legislatívy a z národných požiadaviek.


Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,26.2.2016 11:33:54
Vzdelávacie aktivity pre vodohospodárov na rok 2016
Aktuálne termíny a informácie o kurzoch vzorkovania vôd, ale aj ďalších vzdelávacích podujatiach pre vodohospodárov nájdete v prílohe a v časti "Odborné kurzy".
Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,20.1.2016 10:37:44
Seminár venovaný problémom ochrany podzemných vôd

V utorok 8. decembra 2015 sa v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva uskutočnil tradičný seminár Problémy ochrany podzemných vôd. Seminár pripravuje VÚVH v spolupráci so Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou pri VÚVH, Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností a Ministerstvom životného prostredia SR.


Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,29.12.2015 8:09:05
9. bienálna konferencia Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd
V dňoch 13. – 15. októbra 2015 sa v priestoroch hotela Permon v Podbanskom uskutočnila pod záštitou ministra životného prostredia SR 9. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd.
Čítajte viac.....     Pridal: Mgr. Zuzana Kolačanová ,23.10.2015 7:19:04
Stránka z 4NASLEDUJÚCA STRANA »