Ochrana vôd, vodných a suchozemských ekosystémov a trvalo udržateľné  využívanie vôd na Slovensku sa riadi predpismi Rámcovej smernice o vode (RSV) 2000/60/ES, ktorá je v tejto oblasti základným právnym dokumentom.  VÚVH na základe poverenia MŽP SR vykonáva technickú koordináciu implementácie RSV na Slovensku, prostredníctvom Vodného plánu Slovenska, ktorý VÚVH pripravuje v spolupráci so zodpovednými rezortnými inštitúciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, ŠOP SR, SAŽP, SVP, š. p., SIŽP a ďalšie) a zainteresovanými stranami. Vodný plán Slovenska je záväzným dokumentom na zabezpečenie ochrany a zlepšenia stavu vôd a vodných ekosystémov, trvalo udržateľného a hospodárneho využívania vôd, zlepšenia vodných pomerov, zabezpečenia územného systému ekologickej stability a ochrany pred škodlivými účinkami vôd.
hat na rieke Šálková
Malá vodná elektráreň na rieke Hron – Šalková

Vodný plán Slovenska. VÚVH vypracováva Vodný plán Slovenska, ktorý je základným nástrojom na dosiahnutie cieľov vodného plánovania v oblastiach povodí. Pozostáva z Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja, ktorý obsahuje plány manažmentu čiastkových povodí  Dunaja, Moravy, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu, Bodvy a z Plánu manažmentu správneho územia povodia Visly, ktorý obsahuje plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu. Súčasťou Plánov manažmentu povodí sú programy opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov. Do Vodného plánu Slovenska patrí aj Plán rozvoja verejných vodovodov, Plán rozvoja verejných kanalizáciíPlán manažmentu povodňových rizík pre územie SR.

Pri vypracovaní plánov manažmentu povodí  vychádzame z analýzy vplyvov ľudskej činnosti na vodné útvary a z hodnotenia ich aktuálneho stavu. V súlade s požiadavkami  RSV a stanovenými environmentálnymi cieľmi navrhujeme programy opatrení na ich dosiahnutie, vrátane odhadu  finančných nákladov. Základnou jednotkou vo vodnom plánovaní sú útvary povrchovej a podzemnej vody, ktorých vymedzenie aktualizujeme v každom plánovacom cykle (5-ročné obdobia).

Vodný plán Slovenska pre obdobie 2022 – 2027.
Vyhľadávací nástroj opatrení pre vodné útvary povrchovej vody a útvary podzemnej vody nájdete tu.

Dotazník na aktualizáciu údajov o úpravniach podzemnej vody v Slovenskej republike nájdete tu.

Viac informácií k Rámcovej smernici o vode nájdete tu.

Mapa povodia Visla
Mapa povodia Visla
Terénne meranie
Terénne meranie na vodných útvaroch -hydromorfológia, hydrobiológia a kvalita vôd

Hodnotenie stavu vodných útvarov zahŕňa identifikáciu významných vplyvov a dopadov spôsobených antropogénnou činnosťou (najmä využívaním vôd), vplyvom bodových a difúznych zdrojov znečistenia z mestských, priemyselných, poľnohospodárskych a iných činností. Hodnotenie stavu útvarov povrchových a podzemných vôd pozostáva zo stanovenia ekologického alebo chemického stavu. Toto hodnotenie sa vykonáva s využitím výsledkov monitorovania vodných útvarov (hydromorfológia, hydrobiológia, kvalita vôd).