Vykonávame účelový, prevádzkový a skríningový monitoring kvality podzemných vôd zameraný na znečistenie a  vývoj kvality podzemnej vody v horninovom prostredí, ale aj monitorovanie režimu podzemnej vody a jeho zmien vo vzťahu k antropogénnym vplyvom alebo v dôsledku zmeny klímy. V rámci toho realizujeme aj odber vzoriek podzemnej vody, terénny orientačný prieskum a merania terénnych parametrov (kvalitatívnych, režimových a kvantitatívnych).

Realizujeme terénne merania, spracovanie a vyhodnotenie údajov z monitorovania kvality a režimu podzemných vôd. Spracúvame komplexné odborné štúdie v oblasti kvalitatívnej a kvantitatívnej ochrany podzemných vôd a problémov súvisiacich s ohrozením kvality a režimu podzemných vôd.  Poskytujeme spoluprácu pri experimentálnom a aplikovanom výskume dynamiky procesov vo vode, pôde, horninovom prostredí a v rámci neho analýzu procesov kontaminácie podzemných vôd. Zabezpečujeme expertíznu činnosť, vzdelávacie inštruktáže a konzultačnú činnosť v oblasti kvality, stavu a režimu podzemných vôd a ich monitorovania, aj v oblasti interakcie podzemných a povrchových vôd a vodných a suchozemských ekosystémov.

Cenník

Cena za odber vzoriek je uvedená v Orientačnom cenníku, príp. Vám konkrétnu cenu podľa Vašich požiadaviek zašleme na vyžiadanie. Cena za jednotlivé služby je súčasťou cenovej ponuky podľa Vašich požiadaviek.

Kontakty

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky, konzultácie ohľadne monitorovania režimu, kvality a znečistenia vôd: 

RNDr. Zuzana Horvátová, PhD. 
Tel.: +421 2 59 343 470
e-mail: zuzana.horvatova@vuvh.sk

Žiadosť o vypracovanie hydrogeologických štúdií, posudkov a expertných stanovísk v oblasti kvality, režimu a znečistenia podzemnej vody a jej ochrany:

RNDr. Anna Patschová, PhD.
Tel.: +421 2 59343 474
e-mail: anna.patschova@vuvh.sk