Geografické informačné systémy (GIS) využívame na získavanie, analyzovanie, vizualizáciu a manažment priestorových údajov. V súčasnej dobe je využívanie GIS dôležitou súčasťou výskumu, v rámci ktorého prebiehajú práce na vývoji tematických mapových aplikácií pre verejnosť. Medzi nimi: zraniteľné oblasti; účelové monitorovanie kvality podzemnej
vody – koncentrácie dusíkatých látok; chemický stav útvarov podzemnej
vody; kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody Chemický stav útvarov povrchovej vody.

Pripravujeme aplikácie pre verejnosť

Zranitelne oblasti Slovenska

Zraniteľné oblasti Slovenska

Identifikovanie vôd zasiahnutých znečistením z poľnohospodárstva a vody, ktoré by mohli byť zasiahnuté znečistením v prípade, že by sa nerealizovali Programy hospodárenia na predchádzanie a zníženie znečistenia vôd dusičnanmi.

Ucelove monitorovanie

Účelové monitorovanie kvality podzemnej vody – koncentrácie dusíkatých látok

Koncentrácie dusíkatých látok a terénne parametre v monitorovacích objektoch monitorovaných VÚVH v období rokov 2008 – 2022.

Chemickė stav tvarov podzemnej vody

Chemický stav útvarov podzemnej vody

Chemický stav útvarov podzemnej vody (ÚPzV), hodnotenie z roku 2020 podľa jednotlivých testov. Platí pre tretie obdobie Vodného plánu Slovenska (2022 – 2027).

Kvantitativny stav tvarov podzemnej vody

Kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody

Kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody (ÚPzV), hodnotenie z roku 2020 podľa jednotlivých testov. Platí pre tretie obdobie Vodného plánu Slovenska (2022 – 2027).

Chemickė stav tvarov povrchovej vody

Chemický stav útvarov povrchovej vody

Chemický stav útvarov povrchovej vody (ÚPoV), hodnotenie. Platí pre tretie obdobie Vodného plánu Slovenska (2022 – 2027).