Vplyvom ľudských zásahov dochádza k významným hydromorfologickým zmenám, ktoré sú hlavnou príčinou postupujúcej degradácie riečnych ekosystémov. Problematikou morfologického vývoja tokov a vodných nádrží sa zaoberáme na VÚVH od jeho vzniku. Venujeme sa výskumu, hodnoteniu a prognózovaniu procesov transportu, erózie a akumulácie sedimentov, ktoré dominantne vplývajú na morfologický vývoj riek a záplavových území v rámci odozvy na pôsobenie vodohospodárskych objektov a tiež revitalizačných opatrení. Identifikované a kvantifikované fyzikálne procesy sú východiskom pre návrhy scenárov komplexných opatrení, ktorých účinky sa prejavia pozitívnou zmenou hydromorfológie, zmiernením negatívnych dôsledkov ľudských zásahov a obnovu prirodzeného fungovania riečnych systémov.
sonda-LIST
Merania prietoku plavenín s prístrojom LISST

Výskum transportu sedimentov –  vykonávame na základe priamych meraní transportu splavenín a plavenín a s využitím najnovších teoretických poznatkov a numerických a fyzikálnych modelov. Hodnotíme časovú a priestorovú variabilitu transportu sedimentov, kvantifikujeme odtok sedimentov a identifikujeme príčiny režimových zmien. Prognózy vývoja riečneho dna vykonávame s využitím numerických modelov (1D, 2D). Pre oblasti vodných diel navrhujeme ochranné opatrenia na obmedzenie zanášania  v oblasti vzdutia a zmiernenie erózie dna pod vodnými dielmi.  Pre oblasti s narušenou bilanciou sedimentov pripravujeme zásady manažmentu sedimentov vrátane  návrhu systematického monitorovania režimu sedimentov.

Ako jediné pracovisko na Slovensku sa dlhodobo zaoberáme kvantitatívnou morfológiou tokov a nádrží. Výsledky výskumu morfológie riek a nádrží z minulosti  umožňujú hodnotenie ich súčasného stavu i vývoja. Historické mapy, archívne materiály a (nástroje GIS) využívame  k analýzam dlhodobého morfologického vývoja riek a záplavových území a k identifikovaniu zmien vrátane určenia príčin týchto zmien. Pre definované tlaky navrhujeme účinné a dlhodobo udržateľné ochranné/ revitalizačné opatrenia. Zamerania topografie vodných nádrží SR sú podkladom pre určenie intenzity zanášania, aktualizáciu čiar objemov a  návrh ochranných opatrení v nádrži i povodí. Pre hodnotenie morfológického vývoja tokov a vodných nádrží vydávame záväzné metodické usmernenia a poskytujeme odborné konzultácie.

morfologia
Štrkové lavice vo vnútri sprietočneného dunajského ramena – Kľúčovec
sprietocnene rameno
Obnova hydrologickej konektivity Dunaja sprietočnením bočného ramena v oblasti Kľúčovec

Revitalizácia riečnych systémov sa sústreďuje na výskum  spolupôsobenia riečnych procesov (transport sedimentov a prietokový režim), morfológie tokov a existujúcich tlakov. Overujeme možnosti vytvárania podmienok pre obnovu riečnych habitátov, ktoré sú blízke pôvodnej morfologickej typológii. S využitím vedeckých poznatkov a výsledkov výskumu pripravujeme komplexné štúdie revitalizácie riečnych systémov  zamerané na obnovu fyzikálnych procesov narušených antropogénnou činnosťou.  Analyzujeme príčiny a dôsledky zmien týchto procesov vo vzťahu k základným morfologickým parametrom korýt tokov a záplavových území. Pre identifikované deficity navrhujeme komplexné prírode blízke opatrenia, ktoré umožňujú čiastočnú alebo úplnú obnovu prirodzeného charakteru riek s ohľadom na obmedzenia dané najmä vodohospodárskym využívaním.

Návrhy revitalizačných opatrení sa orientujú na zlepšenie morfológie koryta a inundácie, obnovu hydrológie – posilnenie prirodzeného prietokového režimu, pozdĺžnej kontinuity transportu sedimentov, zlepšenie laterálnej konektivity: umožnenie bočného vývoja, prepojenie oddelených ramien, meandrov a mokradí. Vykonávame pred a po realizačný hydromorfologický monitoring, v rámci ktorého posudzujeme účinnosť opatrení a v prípade potreby navrhujeme ich modifikáciu. V súlade s príslušnou európskou legislatívou je našou ambíciou prostredníctvom komplexných revitalizačných štúdií a projektov prispieť k dosahovaniu vysokého stupňa obnovy a sprírodnenia  upravených tokov Slovanska.

Lidarová snímka revitalizovaného úseku rieky Rudava