V oblasti hydrauliky riečnych systémov sa zaoberáme výskumom hydrodynamiky povrchových vôd na riekach a vodohospodárskych objektoch.  Pre riešenie identifikovaných problémov  vykonávame terénny prieskumu a špecifické merania. Návrhy ochranných opatrení, posúdenie účinnosti a ich optimalizácia sa vykonáva s využitím nástrojov numerického modelovania a na fyzikálnych modeloch v Hydraulickom laboratóriu VÚVH. Hlavné činnosti sa sústreďujú na oblasť protipovodňovej ochrany, plavby a vodnej energetiky, zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti vodohospodárskych objektov. V oblasti špecifických hydraulických problémov objektov ako sú napríklad rybovody, bezpečnostné priepady, protipovodňové zábrany a iné, pripravujeme metodické usmernenia a vykonávame aj konzultačnú a posudkovú činnosť.

Hydraulický výskum riečnych systémov. S využitím 1D, 2D hydrodynamických numerických modelov, modelov transportu sedimentov a 3D fyzikálnych modelov ako aj výsledkov terénneho prieskumu vykonávame posúdenie podmienok prúdenia vody a transportu sedimentov (hladinový režim a dynamika prúdenia) pre jednotlivé inžinierske i revitalizačné opatreniaoverujeme účinnosť scenárov rôznych opatrení a navrhujeme ich optimalizáciu. Numerické modelovanie využívame aj k posúdeniu kapacity koryta vo vzťahu k protipovodňovej ochrane a tiež k prehodnoteniu plavebných pomerov.

Riečny model meandrujúceho úseku Moravy
numericky model useku Moravy
Numerický model meandrujúceho úseku Moravy

Simulácie vodného režimu povodňových prietokov sú podkladom pre vytváranie záplavových máp ohrozených území a stanovenie výšky povodňových škôd. Simulácie transformácie povodňových vĺn v korytách tokov aj v systéme vodných nádrží a poldrov sú základom pre návrhy  účinných protipovodňových a vodozádržných opatrení v povodí. Pre prevádzku vodných diel zabezpečujeme prehodnotenie manipulačných poriadkov. Výskum ľadových úkazov s ohľadom na možnosti výskytu ľadových zápch v riečnych systémoch sa realizuje na fyzikálnych modeloch v Hydraulickom laboratóriu VÚVH.

Hydraulický výskum objektov na tokoch a v povodiach. Vykonávame hydraulický výskum rôznych typov vodohospodárskych objektov (hate, vodné elektrárne, nádrže, stupne, rybovody/biokoridory, plavebné komory,  priepusty, mosty, priepady, protipovodňové bariéry) v hydraulickom laboratóriu VÚVH. Súbežne s aplikáciou numerických modelov sa analyzujú podmienky prúdenia, vlastnosti objektov a ich bezpečnosť. Výskumom bezpečnosti prepadov existujúcich vodných diel na Slovensku prehodnocujeme ich kapacitu a funkčnosť a navrhujeme opatrenia na podporu ich bezpečnosti.

hala vuvh
Hydraulický model vodného diela
meranie objektov
Overovanie kapacity bezpečnostného priepadu

Vykonávame kalibráciu a výpočty kapacitných kriviek vodných diel, návrhy a modelové posúdenie bezpečnosti  a účinnosti objektov na tokoch. Realizujeme rozsiahly výskum v oblasti navrhovania funkčných rybovodov, ktorý vyúsťuje do záväzných predpisov. Prehodnocujeme prevádzku a bilanciu vodných nádrži pre optimalizáciu hospodárenia s vodou. Stanovujeme prietokovú kapacitu objektov vodohospodárskych stavieb vo vzťahu k priebehu prelomových vĺn. Navrhujeme riadenie odtoku vodohospodárskymi sústavami i jednotlivými nádržami počas povodní, období sucha i počas bežných hydrologických situácií.