Zaoberáme sa možnosťami nakladania s čistiarenským kalom a úpravami v oblasti ich používania v poľnohospodárstve, tak aby sa predišlo škodlivým vplyvom na pôdu, rastliny, vodu, na zdravie ľudí a zvierat, čím sa podporí ich správne a bezpečné použitie.  V súlade s požiadavkami smernice Rady 86/278/EHS o ochrane životného prostredia a pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve, VÚVH vykonáva zber, verifikáciu, spracovanie a hodnotenie údajov o vyprodukovaných kaloch z komunálnych ČOV a spôsoboch nakladania s nimi. Tieto údaje a informácie sa každoročne zverejňujú.

Hodnotiace správy k smernici Rady 86/278/EHS 

Od 1.1.2022 sa reportovanie vykonáva každoročne a to do ôsmich mesiacov od konca príslušného kalendárneho roka.

Zverejňovanie údajov podľa smernice Rady 86/278/EHS 

Členské štáty EÚ majú v súlade s článkom 10 ods. 2 smernice Rady 86/278/EHS o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití kalov v poľnohospodárstve povinnosť každoročne zverejňovať údaje uvedené v článku 10 odsek 1.

ROKSTAVlink
2022v danom roku sa kal neaplikoval do pôdy
2021v danom roku sa kal neaplikoval do pôdy
2020v danom roku sa kal neaplikoval do pôdy
2019v danom roku sa kal neaplikoval do pôdy