Technológia úpravy vody a zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou verejnými vodovodmi patrí k najdôležitejšiemu a zároveň technicky najnáročnejšiemu využívaniu vodných zdrojov. Venujeme sa problematike zabezpečenia kvality vody v systéme zásobovania pitnou vodou od vodárenského zdroja, cez úpravu vody a jej distribúciu k spotrebiteľovi. V oblasti výskumu sa podieľame na riešení krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na zmeny klímy. Overujeme možnosti využívania nových filtračných materiálov a ich možných kombinácií na zabezpečenie pitnej vody, najmä v období zhoršenia kvality povrchových vôd počas prívalových dažďov a topenia snehu. Overujeme účinné technologické postupy odstraňovania špecifických látok (vrátane mikropolutantov) a navrhujeme realizácie nových technologických procesov pri úprave vody a metodickú pomoc prevádzkovateľom úpravní vôd pri zabezpečovaní zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.

Pitná voda a zmena klímy. V oblasti výskumu sa podieľame na riešení problematiky krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na zmeny klímy. Overujeme možnosti využitia nových filtračných materiálov a ich možných kombinácií na zabezpečenie zdravotne bezpečnej pitnej vody, predovšetkým počas zhoršenia kvality povrchovej vody v období prívalových dažďov a topenia snehu.

take water with tank with hand
water from jug pouring into glass on wooden table outdoors

Úprava vody. Implementujeme poznatky o výskyte novo zaradených ukazovateľov v revidovanej európskej smernici pre pitnú vodu a zároveň overujeme účinné technologické postupy odstraňovania špecifických látok (vrátane mikropolutantov).  Zabezpečujeme odborné posúdenie možností a návrh realizácie nových technologických procesov pri úprave vody a metodickú pomoc prevádzkovateľom úpravní vôd pri zabezpečovaní zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.

Kvalita surovej a pitnej vody. Získavame nové poznatky a spracovávame informácie o kvalite pitnej vody. Pripravujeme podklady a hodnotiace správy o kvalite pitnej vody vo veľkých  a malých zásobovaných oblastiach v SR podľa požiadaviek smernice 2020/2184/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu; o kvalite  surovej vody z podzemných a povrchových vodárenských zdrojov.

Compact Water Softening and Filtration System: Universal Home Solution in Close-Up View. AI