V oblasti čistenia komunálnych odpadových vôd sa zaoberáme konkrétnymi ekologickými, technickými a technologickými požiadavkami, ktoré súvisia  so zberom, čistením a vypúšťaním komunálnych odpadových vôd a odpadových vôd z určitých odvetví agropotravinárskeho priemyslu ako i s nakladaním s čistiarenským kalom. V súlade s požiadavkami Smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd  zabezpečuje VÚVH zber, verifikáciu a spracovanie údajov o verejných kanalizáciách prostredníctvom databázy ZberVaK.

VÚVH zabezpečuje plnenie požiadaviek EÚ v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd v súlade so smernicou v stanovených časových horizontoch podľa veľkosti aglomerácií a charakteru recipientu. Táto požiadavka sa vzťahuje na aglomerácie produkujúce znečistenie nad 2 000 a viac ekvivalentným obyvateľom (EO) aj pre aglomerácie pod 2 000 EO v prípade, ak majú vybudovanú stokovú sieť, je potrebné zabezpečiť čistenie odpadových vôd. Vyčistené odpadové vody musia spĺňať  požiadavky právnej úpravy platnej v SR a nemali by mať negatívny dopad na vodný ekosystém.

Aerial view of storage tanks in sewage water treatment plant
Wastewater sewage pipe dumps the dirty contaminated water into the river. Water pollution, environment contamination concept.

VÚVH zabezpečuje zber, verifikáciu a spracovanie údajov o verejných kanalizáciách a následné reportovanie údajov v zmysle čl. 15, 16 a 17 smernice v požadovanom rozsahu. Zber je realizovaný prostredníctvom ZberVaK. Výsledkom sú hodnotiace správy pre oblasť zberu, odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd.

Databáza ZberVaK je podkladom pre následné hodnotenie obsiahnutých údajov a informácií a je súčasťou Vodného plánu Slovenska. Výsledky hodnotenia sú základom pre vodné plánovanie a program opatrení.