Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku (NRL) vykonáva odbery a rozbory vzoriek rôznych typov vôd a s vodou súvisiacich matríc. NRL má zavedený systém kontroly kvality v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17025.

Odber vzoriek

Vykonávame akreditované odbery vzoriek pitnej vody vrátane odberov pitnej vody na kolaudačné účely, odbery vzoriek podzemnej vody z vrtov aj z domácich studní, odbery vzoriek povrchovej a odpadovej vody, vody na kúpanie z prírodných kúpalísk aj umelých bazénov, odbery kalov a sedimentov a neakreditované odbery vzoriek bioty.

V prípade odberu vzorky vody na pitné účely si zákazník môže vzorku vody odobrať sám podľa priloženého postupu.

Analýza vzoriek

Vykonávame rozbory pitnej vody na kolaudačné účely v minimálnom aj v úplnom rozsahu analýz podľa Vyhlášky č. 91/2023 Z. z. MZ SR (voda zo studne, príp. z vodovodnej siete), rozbory vzoriek podzemnej, povrchovej a odpadovej vody, vody na kúpanie, rozbory kalov, sedimentov a rozbory vzoriek bioty.

Vykonávame hydrobiologické a mikrobiologické rozbory, stanovenie základných fyzikálno-chemických ukazovateľov, anorganických a organických ukazovateľov na stopovej úrovni a rádiochemickú analýzu vôd.