Environmentálne škody na vode majú závažné nepriaznivé účinky na ekologický, chemický alebo kvantitatívny stav vôd. V prípade zaznamenaných prípadov znečistenia a ohrozenia vôd posudzujeme riziko možnej environmentálnej škody na vode a stanovujeme významnosť škody na vode. Podieľame sa na operatívnom riešení aktuálnych problémov súvisiacich s rizikom znečistenia  vôd. Venujeme sa národnému a medzinárodnému posudzovaniu a klasifikácii rizika používania pesticídov – prípravkov na ochranu rastlín a účinných látok v oblasti vôd a pôdy za účelom registrácie účinných látok v EÚ a pre účely národnej autorizácie prípravkov na ochranu rastlín (pesticídov), pomocných prípravkov a mikrobiálnych prípravkov.
Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín v poľnohospodárstve

Ochrana vôd pred znečistením pesticídmi. Venujeme sa výskumu používania pesticídov v poľnohospodárskej rastlinnej výrobe a sledovaniu dopadu ich aplikácie na kvalitu podzemnej vody. Výskum zahŕňa hodnotenie perzistencie a degradácie účinných látok v pôde na metabolity, polčasu rozpadu, hodnotenie kinetiky degradácie (SFO, FOMC, HS, DFOP) a  hodnotenie mobility látok v pôde na základe ich sorpcie, a aj stanovenie výluhu a prieniku látok do podzemnej vody na základe lyzimetrických štúdií. Overujeme bezpečné používanie pesticídov inšpekčným a účelovým monitorovaním ich obsahu v podzemnej a povrchovej vode. Súčasťou je aj modelovanie koncentrácie pesticídov, ich prieniku a šírenia znečistenia podzemnej vody pesticídnymi látkami.

Enviromentálna škoda na vode. Výskum sa zameriava na zistenie a posúdenie negatívneho dopadu antropogénnych činností na  režim a kvalitu vôd a kvantifikáciu miery závažnosti environmentálnej škody. Základom je analýza zmien znečistenia podzemnej vody rôznymi kontaminantmi, zmena hladiny a výdatnosti, interakcia s povrchovými vodami a suchozemskými ekosystémami. Výskum vykonávame s využitím terénneho prieskumu a matematického modelovania prúdenia a šírenia znečistenia do podzemnej vody, ako aj odber vzoriek vody, štatistické výpočty a analýzy až po návrhy riešení. Pripravujeme odborné stanoviská a vyjadrenia ku konaniam v zmysle zákona 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd.

Kontaminácia životného prostredia znečistenými vodami