Vykonávame hodnotenie rizika pre podzemné vody, pôdy a analytických metód na stanovenie rezíduí vo vodách pre účel národnej autorizácie prípravkov na ochranu rastlín. Vypracúvame expertízne posudky/ stanoviská hodnotenia rizika pre podzemné vody, pôdy a návrhom opatrení pre účel autorizácie prípravkov na ochranu rastlín na Slovensku na základe písomnej žiadosti objednávateľov – výrobcov resp. poverenej spoločnosti alebo na základe žiadosti registračnej autority ÚKSÚP.