Posúdenie environmentálneho rizika a škody na vode

Poskytujeme odborné vyjadrenia, odborné posudky, štúdie, správy a konzultačnú činnosť ku konaniam v zmysle zákona č. 359/2007 Z.z. v zmysle smernice č. 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd.

Cenník

Cena za jednotlivé služby je súčasťou cenovej ponuky podľa požiadaviek objednávateľa. Konečná cena závisí od rozsahu a náročnosti prác a ostatných nákladov.

Kontakt

RNDr. Anna Patschová, PhD.
Tel.: +421 2 59343 474
e-mail: anna.patschova@vuvh.sk

Posúdenie uplatniteľnosti článku 4.7 RSV

VÚVH vypracúva odborné stanoviská podľa § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon). Ide o posúdenie uplatniteľnosti článku 4.7 Rámcovej smernice o vode. Posudzuje sa významnosť vplyvu realizácie nových rozvojových projektov s predpokladom vyvolania zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvarov povrchovej vody alebo zmeny hladín útvarov podzemnej vody na stav vodných útvarov vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov. VÚVH zároveň vedie register vypracovaných stanovísk.

Poverenie

Poverenie Ministerstva životného prostredia SR, ktorým poveruje Výskumný ústav vodného hospodárstva výkonom vypracovania odborného stanoviska podľa §16a ods. 3 a 5 Vodného zákona.

Cenník

Cena služby (posúdenie uplatniteľnosti článku 4.7 RSV a vypracovanie odborného stanoviska) :  50,40 EUR s DPH / 1 hodina; t. j. 42,00 bez DPH + 8,40 DPH (20 %).  Celková cena služby závisí od počtu odpracovaných hodín.  Cenník je platný od 01.05.2021.

Kontakt

e-mail: stanoviskaRSV@vuvh.sk

Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy

Vykonávame posudzovanie projektov aplikácie kalov a sedimentov do poľnohospodárskej a lesnej pôdy v SR ako poverená organizácia v súlade so zákonom č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Čistiarenský kal alebo dnové sedimenty je možné aplikovať do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy o len na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi producentom čistiarenského kalu alebo producentom dnových sedimentov a užívateľom pôdy.

Súčasťou zmluvy je projekt aplikácie čistiarenského kalu alebo projekt aplikácie dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy ( príloha č. 8 zákona; Vzor pre Projekt priamej aplikácie čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy v katastrálnom území ),  ktorý vypracuje producent. Projekt na základe žiadosti schvaľuje Výskumný ústav vodného hospodárstva ako poverená organizácia a ďalšie relevantné inštitúcie.

Cenník 

Základná cena za službu je 350 Eur bez DPH. Konečná cena však môže byť upravená v závislosti od rozsahu a náročnosti prác. 

Kontakt

Ing. Katarína Kozáková
Tel.: +421 2 59 343 496
e-mail: katarina.kozakova@vuvh.sk

Rozbor bioplynu z komunálnych ČOV

Bioplyn sa stal významným zdrojom energie, ktorý pozitívne ovplyvňuje energetickú bilanciu ČOV a teda aj ekonomickú stránku jej prevádzky. Poznanie zloženia bioplynu určuje jeho možné využitie.

Vykonávame analýzu bioplynu z komunálnych ČOV na pristojí GA5000. Vo vzorke bioplynu stanovujeme ukazovatele: CH4 (%), CO2 (%), O2 (%), H2 (ppm), H2S (ppm).

Cenník

Cena za rozbor jednej vzorky je 85 Eur bez DPH. Za odber a dovoz vzoriek bioplynu zodpovedá zákazník. 

Kontakt

Ing. Katarína Kozáková
Tel.: +421 2 59 343 496
e-mail: katarina.kozakova@vuvh.sk