Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku (NRL) je v zmysle požiadaviek STN EN ISO/IEC 17043 akreditovaným poskytovateľom skúšok, ktoré umožňujú akreditačným orgánom posúdiť systém kvality a kontroly výsledkov skúšobných laboratórií, ktoré majú zavedenú kontrolu kvality v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17025. V organizácii PT (proficiency testing) je NRL sebestačné. Niekoľko desaťročí domácich skúseností, medzinárodnej spolupráce a tím vysokokvalifikovaných odborných pracovníkov, pracujúcich s najmodernejšou analytickou technikou sú zárukou poskytovania najkvalitnejšej služby pre každú oblasť PT, v ktorej skúšky spôsobilosti ponúkame. Naše renomované služby ponúkame na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Informácie k jesennému kolu Programu skúšok spôsobilosti 2023 nájdete tu.

Poskytujeme programy skúšok spôsobilosti (PSS) pre oblasti:

 • chemických metód,
 • biologických metód,
 • odberu vzoriek.

Metóda štatistického vyhodnocovania výsledkov prebieha v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 13528. Hodnotenie PT je anonymné. Výsledky sú obsiahnuté v Záverečnej správe MPS. Súčasťou Záverečnej správy je aj i Osvedčenie o správnosti dosiahnutých výsledkov vrátane prílohy s dosiahnutými výsledkami. Námietky k organizácii, priebehu alebo vyhodnoteniu MPS treba predložiť písomne u koordinátora PSS do 30 dní odo dňa, kedy namietaná skutočnosť nastala. V prípade záujmu vyplňte Prihlášku do evidencie PSS a pošlite na VÚVH alebo kontaktujte priamo koordinátora PSS.

Programy v oblasti chemických metód

V oblasti chemických a rádiochemických metód vykonávame:

 • rádiochemický rozbor (RR)
 • stopovú anorganickú analýzu (SAA)
 • stopovú organickú analýzu (SOA)
 • základný fyzikálno-chemický rozbor (Z: ZPV pre pitné/povrchové vody; ZOV pre povrchové/odpadové vody)

Vzorky sú pripravované a analyzované v akreditovanom skúšobnom laboratóriu NRL. V oblasti chemických metód vykonávame vzorky vody pre ukazovatele kontroly kvality vody v závislosti od druhu analyzovanej vody a od účelu, pre ktorý sa daný rozbor vody vykonáva. V ponuke máme modelové vzorky, prírodné vzorky, prírodné obohatené vzorky. Na prípravu modelových vzoriek používame komerčne dostupné certifikované referenčne materiály, prípadne referenčné materiály. Výber prírodných vzoriek uskutočňujeme na základe dlhodobého sledovania zdrojov vody.

Programy v oblasti biologických metód

V oblasti biologických metód vykonávame:

 • hydrobiologický rozbor vody (HBR)
 • mikrobiologický rozbor vody (MBR)

Vzorky pripravujeme a analyzujeme v akreditovanom skúšobnom laboratóriu NRL. Pre prípravu vzoriek na hydrobiologické a mikrobiologické skúšanie vykonávame možnosť pripraviť prírodné aj modelové vzorky. Prírodné vzorky pochádzajú z lokalít, ktoré monitorujeme počas roka. Prírodné vzorky vody obohacujeme pre hydrobiologické skúšky pomocou kultúr rias a siníc pochádzajúcich zo špecializovaných zbierok (Botanický ústav SAV, Botanický ústav AV ČR, atď.) a pre mikrobiologické skúšky pomocou referenčných kmeňov zo zbierok, ktoré sú v zozname Svetového dátového centra pre mikroorganizmy (WDCM).

Programy v oblasti odberu vzoriek

V oblasti odberu vzoriek vody vykonávame:

 • odber pitnej vody (OPiV)
 • odber povrchovej vody (OPoV)
 • odber odpadovej vody (OOV)

Odbery vzoriek realizujeme na vytipovaných odberových miestach. Vzhľadom na charakter činností v rámci MPS, zameraných na odber vzoriek vody, hodnotíme spôsobilosť odberových skupín. Okrem štatistického hodnotenia výsledkov analýz vybraných požadovaných ukazovateľov na mieste a/alebo v odobratých vzorkách kladením dôrazu predovšetkým na vlastný výkon odberu, vybavenie na vykonanie odberu, teoretické znalosti členov odberovej skupiny o vykonávanom type odberu a posúdenie úrovne požadovanej dokumentácie používanej pri odbere vzoriek vody v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a technických noriem pre odber konkrétnej matrice.

Jesenné kolo PSS

Prihláška:

Zoznam prihlásených účastníkov:

Zoznam prihlásených účastníkov do jesenného kola PSS (MPS-RR-MBR-SOA-10/2023)

Pokyny:

Pokyny a informácie pre účastníkov MPS Stopová organická analýza (jesenné kolo 10/2023)

Pokyny a informácie pre účastníkov MPS Mikrobiologický rozbor (jesenné kolo 10/2023)

Pokyny a informácie pre účastníkov MPS Rádiochemický rozbor (jesenné kolo 10/2023)

Metodika/odborný harmonogram: budú dodané

Rozborové listy:

Rozborový list – MPS Stopová organická analýza (jesenné kolo 10/2023)

Rozborový list – MPS Mikrobiologický rozbor (jesenné kolo 10/2023)

Rozborový list – MPS Rádiochemický rozbor (jesenné kolo 10/2023)

Referenčné hodnoty:

Referenčné hodnoty – MPS Stopová organická analýza (jesenné kolo 10/2023)

Referenčné hodnoty – MPS Mikrobiologický rozbor – budú dodané

Referenčné hodnoty – MPS Rádiochemický rozbor – budú dodané

Výsledky: budú dodané