Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku (NRL) je v zmysle požiadaviek STN EN ISO/IEC 17043 akreditovaným poskytovateľom skúšok, ktoré umožňujú akreditačným orgánom posúdiť systém kvality a kontroly výsledkov skúšobných laboratórií, ktoré majú zavedenú kontrolu kvality v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17025. V organizácii PT (proficiency testing) je NRL sebestačné. Niekoľko desaťročí domácich skúseností, medzinárodnej spolupráce a tím vysokokvalifikovaných odborných pracovníkov, pracujúcich s najmodernejšou analytickou technikou sú zárukou poskytovania najkvalitnejšej služby pre každú oblasť PT, v ktorej skúšky spôsobilosti ponúkame. Naše renomované služby ponúkame na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Osvedčenie o akreditácii č. T-500

Program skúšok spôsobilosti na rok 2024 nájdete tu. Prihlášky na jednotlivé kolá nájdete nižšie pod záložkami pre konkrétnu oblasť.

Poskytujeme programy skúšok spôsobilosti (PSS) pre oblasti:

  • chemických metód
  • biologických metód
  • odberu vzoriek vody

Metóda štatistického vyhodnocovania výsledkov prebieha v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 13528. Hodnotenie PT je anonymné. Výsledky sú obsiahnuté v Záverečnej správe MPS. Súčasťou Záverečnej správy je aj Osvedčenie o správnosti dosiahnutých výsledkov vrátane prílohy s dosiahnutými výsledkami. Námietky k organizácii, priebehu alebo vyhodnoteniu MPS treba predložiť písomne u koordinátora PSS do 30 dní odo dňa, kedy namietaná skutočnosť nastala. V prípade záujmu vyplňte Prihlášku do evidencie PSS a pošlite na VÚVH alebo kontaktujte priamo koordinátora PSS.

Koordinátor PSS:
Ing. Angelika Kassai, PhD.
tel.: 02/59343486
e-mail: angelika.kassai@vuvh.sk

Aktuálne informácie k jarnému kolu PSS 2024

POZOR! Pre veľký záujem o skúšky spôsobilosti v oblasti odberu vzoriek Odber pitnej vody (distribučná sieť) sme pridali ďalší termín.
Skúšky sa uskutočnia 30.5.2024. Termín uzávierky prihlášok je predĺžený na 30.4.2024.

Zoznam prihlásených účastníkov do jarného kola PSS (MPS-HBR-SAA-4/2024) – aktualizovaný

Zoznam prihlásených účastníkov do jarného kola PSS (MPS-OPiV-5/2024)


V oblasti odberu vzoriek vody vykonávame:

  • odber pitnej vody (OPiV)
  • odber povrchovej vody (OPoV)
  • odber odpadovej vody (OOV)

Odbery vzoriek realizujeme na vytipovaných odberových miestach. Vzhľadom na charakter činností v rámci MPS, zameraných na odber vzoriek vody, hodnotíme spôsobilosť odberových skupín. Okrem štatistického hodnotenia výsledkov analýz vybraných požadovaných ukazovateľov na mieste a/alebo v odobratých vzorkách kladením dôrazu predovšetkým na vlastný výkon odberu, vybavenie na vykonanie odberu, teoretické znalosti členov odberovej skupiny o vykonávanom type odberu a posúdenie úrovne požadovanej dokumentácie používanej pri odbere vzoriek vody v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a technických noriem pre odber konkrétnej matrice.

Program skúšok spôsobilosti v oblasti odberu vzoriek na rok 2024

Aktuálne programy skúšok spôsobilosti:

Odber pitnej vody (distribučná sieť) – MPS-OPiV-5/2024

prihláška
Pokyny a informácie pre účastníkov
Harmonogram odberov pitnej vody
Identifikačná karta účastníka
Prehlásenie BOZP

Pripravované programy skúšok spôsobilosti:

Odber pitnej vody (umelý bazén) – MPS-OPiV-9/2024 prihláška čoskoro