Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku (NRL) je v zmysle požiadaviek STN EN ISO/IEC 17043 akreditovaným poskytovateľom skúšok, ktoré umožňujú akreditačným orgánom posúdiť systém kvality a kontroly výsledkov skúšobných laboratórií, ktoré majú zavedenú kontrolu kvality v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17025. V organizácii PT (proficiency testing) je NRL sebestačné. Niekoľko desaťročí domácich skúseností, medzinárodnej spolupráce a tím vysokokvalifikovaných odborných pracovníkov, pracujúcich s najmodernejšou analytickou technikou sú zárukou poskytovania najkvalitnejšej služby pre každú oblasť PT, v ktorej skúšky spôsobilosti ponúkame. Naše renomované služby ponúkame na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Osvedčenie o akreditácii č. T-500

Program skúšok spôsobilosti na rok 2024 nájdete tu. Prihlášky na jednotlivé kolá nájdete nižšie pod záložkami pre konkrétnu oblasť.

Poskytujeme programy skúšok spôsobilosti (PSS) pre oblasti:

  • chemických metód
  • biologických metód
  • odberu vzoriek vody

Metóda štatistického vyhodnocovania výsledkov prebieha v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 13528. Hodnotenie PT je anonymné. Výsledky sú obsiahnuté v Záverečnej správe MPS. Súčasťou Záverečnej správy je aj Osvedčenie o správnosti dosiahnutých výsledkov vrátane prílohy s dosiahnutými výsledkami. Námietky k organizácii, priebehu alebo vyhodnoteniu MPS treba predložiť písomne u koordinátora PSS do 30 dní odo dňa, kedy namietaná skutočnosť nastala. V prípade záujmu vyplňte Prihlášku do evidencie PSS a pošlite na VÚVH alebo kontaktujte priamo koordinátora PSS.

Koordinátor PSS:
Ing. Angelika Kassai, PhD.
tel.: 02/59343486
e-mail: angelika.kassai@vuvh.sk