Podzemná voda je nenahraditeľnou zložkou prírodného prostredia a z pohľadu jej využívania predstavuje najcennejší zdroj pitnej vody pre obyvateľov Slovenska. Zaoberáme sa výskumom vplyvu ľudskej činnosti na kvalitu a režim podzemnej vody, zmeny a prognózy jej vývoja, vrátane interakcie s vodnými a suchozemskými ekosystémami v prostredí meniacej sa klímy. Šírenie znečistenia skúmame s využitím geoanalýz režimu podzemnej vody, koncepčných a numerických modelov. Prognózujeme vývoj znečistenia, hodnotíme trendy zmien kvality podzemnej vody a overujeme účinnosť navrhovaných ochranných opatrení. Zaoberáme sa aktuálnymi problémami komplexnej ochrany podzemnej vody v modelových územiach a zabezpečujeme vývoj a prípravu nových metód a postupov hodnotenia jej znečistenia.
Pohľad na veľkoobjemovú extrakciu „on-site“ podzemnej vody

Skríningové metódy v podzemných vodách. Využívame metódy kvalitatívneho a kvantitatívneho skríningu (pomocou GC-MS a LC-MS), ktoré umožňujú získať väčší rozsah údajov  o chemických látkach prenikajúcich do životného prostredia a nadobudnúť komplexnejší pohľad na znečistenie podzemnej vody. Za týmto účelom využívame nielen tradičné odbery vzoriek (bodové odbery vzoriek vôd), ale aj inovatívne metódy (pasívne vzorkovanie, veľkoobjemová extrakcia „on-site“). Získané údaje sú využívané pri zostavovaní nových programov monitorovania zohľadňujúcich výskyt znečisťujúcich látok vzbudzujúcich obavy ako sú napr. liečivá, prípravky na ochranu rastlín, priemyselné látky, kozmetické prípravky a ich dopad.

Znečistenie z poľnohospodárskych zdrojov. Posudzovanie kvality podzemnej vody vykonávame na základe výsledkov dlhodobého  monitorovania podzemnej vody. Analyzujeme vplyvy zvýšených koncentrácií  dusičnanov a pesticídov na kvalitu podzemnej vody a prognózujeme  budúci vývoj koncentrácií dusičnanov. Na základe dostupných poznatkov a podkladových dát nastavujeme a objektivizujeme rizikovú analýzu v algoritme pre zaraďovanie resp. vyraďovanie poľnohospodárskej pôdy do/zo zraniteľných oblastí.

Analýza vplyvu zvýšených koncentrácií  dusičnanov v podzemnej vode
Typické hodnoty δ15N a δ18O v podzemnej vode pre vybrané lokality z rôznych zdrojov dusíka (podľa Kendall et al., 2008)

Izotopové zloženie dusíka a kyslíka vo vode. Hodnotenie izotopového zloženia dusíka (δ15NNO3) a kyslíka (δ18ONO3) vo vode rozpustených dusičnanov je jednou z možností ako identifikovať pôvod dusičnanov v podzemnej vode. Pomocou využitia analýzy distribúcie izotopov identifikujeme, či dusičnany v podzemnej vode pochádzajú v anorganických hnojív, z komunálnych vôd alebo z iných zdrojov. Tejto činnosti sa venujeme v spolupráci s ŠGÚDŠ. Výsledky analýz a ich interpretácie  sú využívané pri definovaní príčin vysokých koncentrácií dusičnanov vo vybraných lokalitách. V rámci nadobúdania najnovších vedeckých poznatkov sa naši experti zúčastňujú odborných podujatí organizovaných IAEA.